1. JUN – MEĐUNARODNI DAN DECE

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava poručila je da je naša zemlja u potpunosti posvećena pitanju unapređenja položaja dece, kao i da u kontinuitetu preduzima brojne mere u njihovom najboljem interesu deteta. Ona je objasnila da se pomenute mere odnose, pre svega, na suzbijanje diskriminacije, sprečavanje zlostavljanja i zanemarivanja, zdravstvenu zaštitu, kao i na zaštitu njihove bezbednosti.

Paunović je navela da deca čine oko 21% stanovništva. Ona je ukazala da je u 2015. godini rođeno 66.773 dece, 2014. godine rođeno je 66.461 dete, a u 2013. godini 65.554 dece. Ovi pokazatelji ohrabruju, jer govore da je zaustavljen negativan trend da se iz godine u godinu rađa sve manje dece, objasnila je Paunović.

Država je, kako je podsetila, tokom proteklih godina uložila velike napore u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o pravima deteta u različitim oblastima ostvarivanja prava deteta.Takođe, doneto je i niz novih zakona i strategija kojima se ta prava unapređuju u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, sprečavanja diskriminacije, rešavanja statusnih pitanja, pre svega Roma, izbeglica i interno raseljenih lica, ukazala je Paunović.

Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije deca su prepoznata kao jedna od najosetljivijih društvenih grupa koja se nalazi u povećanom riziku od diskriminacije. Akcionim planom za ovu Strategiju predviđene su mere i u aktivnostima koje se odnose na sprečavanje diskriminacije prema deci, kroz zakonodavne i regulatorne reforme i ukidanje diskriminatorskih praksi prema deci, naročito deci romske nacionalnosti, izbegloj i interno raseljenoj deci, deci koja su žrtve nasilja i eksploatacije (trgovine i zloupotrebe u prostituciji i pornografiji, deci koja žive i rade na ulici), deci u ruralnim krajevima, deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci s obzirom na njihov porodični status i zdravstveno stanje.

Kako bi osigurali da se mere iz Akcionog plana realizuju i u praksi, Vlada je obrazovala Savet za praćenje realizacije AP koji prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju rokova i blagovremeno upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije mera i aktivnosti predviđenih ovim planom.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u cilju što kvalitetnijeg monitoringa izradila izveštaje o praćenju implementacije Akcionog plana za poslednji kvartal 2014. i celu 2015. godinu.

Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, odgovornost su društva u celini.Zadatak svih činilaca društva jeste da se omogući detetu, kao nosiocu prava, da odrasta u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu.

Međunarodni dan dece je ustanovljen na Ženevskoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece 1925. godine, a zvanično usvojen u međunarodnoj zajednici 1950.godine. Ovaj dan se proslavlja kako bi se ukazalo na dečija prava i najznačajnija pitanja iz oblasti obrazovanja, bezbednosti, ljudskih prava, zdravstvene zaštite i zadovoljavanja njihovih potreba i organizuju različiti događaji posvećeni deci.