DAJEMO KRILA SVAKOM DETETU – DAS PHAKA SA JEKH ČHAVORRES

Na konferenciji koja se održala 27. juna 2019. godine u Beogrdu, pretstavljeni su rezultati projekta:  „Snažni od početka-Dam len phaka“.

Ovaj program se sprovodio u Republici Srbiji u romskim zajednicama i imao je za cilj da unapredi kompetencije roditelja kako bi se ojacali njihovi kapaciteti da podrže rani razvoj, obrazovnu i socijalnu inkluziju svoje dece, uzrasta do 7 godina.

U toku 2017. i 2018. godine program  je sproveden u 15 romskih zajednica širom Srbije, sa 450 porodica sa približno 750 dece uzrasta do 7 godina.

Program su sprovodila lokalna romska udruženja sa vodećim partnerima: Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP centar) i Obrzovnom kulturnom zajednicom Roma „Romanipen“.

Istraživački partneri: Results for Development (R4D); Beogradski univerzitet; DEEP DIVE.

Finsijeri: Fondacija za otvoreno društvo Srbije (OSF); Program za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo (OSF ECP).

Instrument upitnik IDELA izrađen je od strane: Save the Childen.

Deca koja su učestvovala u programu su pokazala viši nivo socio-emocionalnog razvoja, kao i ukupane spremnosti za polazak u školu. Dok su njihovi roditelji stekli veću uverenost u sopstvenu sposobnost da podrže rani razvoj svoje dece.

Za vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić

Pe konferencija savi inćardili 27. juno 2019. brš ando Beogrado, sikade sas e agoromaske aresimata projektoske: „Snažni od početka-Dam len phaka“.

Kava projekto inćarilo ande Republika Srbija ande thana kaj trajin e Rroma thaj sas les agorimasko aresipe te bajrarel o džanglipe e dejengo thaj dadengo sar  te majloke zurarena piro inćaripe po bajrope, sićipe thaj socijalno inkluzija pire čhavorrengo, saven si džike 7 brš.

Ande 2017. thaj 2018. brš o programo inćarilo ande 15 thana ande Srbija kaj e Rroma thajin, e 450 dejenca thaj dadenca thaj paša 750 čhavorrenca saven si džike 7 brš.

O programo inćardine lokalne rromane kidimata e anglune parterenca: Maškaripesa pala interaktivno pedagogija (CIP centar) thaj Obrzovne kulturne zajednicasa Rromengi „Romanipen“.

Istraživačke partnejra: Results for Development (R4D); Beogradsko univerziteto; DEEP DIVE.

Poćinipe dija: Fondacija pale putardo društvo Srbijako (OSF); Programo palo bajrope de ciknorarra Fondacijeko palo putardo društvo (OSF ECP).

Instrumento pučavno IDELA kerdo si katar e rig: Save the Childen.

Čhavorra save sas ando programo sikadine vučo aresipe po socio-emocionalnog bajrope, sar vi zuralipe thaj džaglipe palo teljaripe ande škola. A lengo deja thaj dada haćardine kaj si zurarde te den majbaro inčaripe pire čhavorren de ciknorarra.

Pala vojvođanske.rs :Aleksandra Nikolić