До 20.000 евра за пчеларе уз камату од 1,5 одсто

Новац ће се одобравати на рок отплате од 30 месеци за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство.

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2018. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима, физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1 Максималан износ кредита је 20.000 евра,  а Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра. Рок отплате 30 месеци, а грејс период је 15 месеци, и у том периоду неће се обрачунавати интеркаларна камата. Отплата се врши у шестомесечним ануитетима, а прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.,5 одсто на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу, пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса. Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за пчеларство. Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, локалним општинским канцеларијама, као и на сајту: њњњ.фондпољ.војводина.гов.рс

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и оригинални предрачун са спецификацијом у динарима, оригинал листа непокретности за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана.  Уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранције потребно је доставити и писмо о намерама издавања гаранције, затим оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава, доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање не старије од 30 дана фотокопијау личне карте.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу коју буде одабрао учесник конкурса.Правна лица треба да доставе и извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем и потврду Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације. Подносилац пријаве треба да се изјасни о томе да ли ће део наведене документације прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Фонд, по службеној дужности.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде, 21001 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком “ За конкурс“

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде.

Извор: Агросмарт