ДО ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића.

Министарство пољопривреде објавило је Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића.

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подстицаји обухватају:

1) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека

2) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса

3) програм за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

4) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору воћа и поврћа

Подршка програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за остваривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години, подстицаји се утврђују у  износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 78/18 и 80/18 – исправка). Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Извор: Управа за аграрна плаћања