DODELJENE STIPENDIJE GIMNAZIJALCIMA U BAČKOM PETROVCU – UDELENIE ŠTIPENDIÍ V PETROVSKOM GYMNÁZIU

Dana 17. decembra u Gimnaziji „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, dodelili su stipendije iliti finansijsku pomoć Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine učenicima u slovačkim razredima i u kulinarskom smeru. Četrnaest srednjoškolaca koji su u drugoj i trećoj godini imali prosek 5,00 i koji su nakon toga potpisali ugovore o finansijskoj pomoći s predsednicom NSSNM Libuškom Lakatoš, primili su nagrade. Na konkurs su mogli da se prijave učenici koji su uspešno završili prvu godinu. Prethodno je slična finansijska pomoć dodeljena petorici srednjoškolaca iz Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici a takođe je pomć dobilo i osam učenika Srednje medicinsle škole „7. april“ u Novom Sadu.

 

Kriterijum za dodelu stipendije bio je da učenik pohađa nastavu na slovačkom jezikui naravno odličan uspeh. Pošto je bilo više kandidata za ovu vrstu podsticajne pomoći, komisija je birala po uspehu i dobijenim nagradama. Do sada se ova finansijska pomoć dodeljivala samo gimnazijalcima u Kovačici, a učenicima u petrovačkoj  gimnaziji su imali plaćen boravak u internatu. Sada je komisija odlučila da postupi po novim pravilima kako bi se svi učenici u slovačkim razredima mogli prijaviti, kao i iz  medicinske škole i oni koji nisu u internatu u Bačkom Petrovcu, uključujući srednjoškolce iz Petrovce, Gložana, kao i iz Kulpina, saznajemo od koordinatora Odbora za obrazovanje Svetlane Zolnjanove. Ceremonija dodele stipendija započela je umetničkim programom u kojem je Martin Jan Javornik predstavio svoje kvalitete svirajući violinu, Karmena Kovač je recitorala pesmu Vjere Benkove, a Martina Agarska je otpevala pobedničku pesmu sa festivala u Pivnicama „Stretnutie v pivnickom poli / Susret u pivničkom polju“. Posle je nova direktorica Jarmila Vrbovska pozdravila goste: predsednicu NSSNM Libušku Lakatoš, predsednika opštine Bački Petrovac Srđana Simića, koordinatora Odbora za obrazovanje, Svetlanu Zolnjanovu i predsednicu Odbora za informisanje, Anu Horvatovu, kao i kolege profesore i učenike. Predsednica Lakatošova u svom govoru nije krila da se oseća prijatno u Petrovcu i gimnaziji, jer je i sama bila učenica ove gimnazije. Ujedno je i potstakla gimnazijalce da veruju u sebe i da vredno rade, jer trud se isplati.

Stipendije ili jednokratnu pomoć od 8 hiljada dinara koja će im biti isplaćena do kraja ove godine a u drugoj polovini nove godine još po 10 hiljada dinara, dobili su: Martina Miksad iz Selenča, Ema Turanova iz Petrovca, Daniel Mihalj iz Kisača, Martin Zvara iz Aradca, Valentina Hudec iz Stare Pazove, Teodora Šimonji iz Selenče, Martin Jan Javornjik iz Kulpina, Maja Opavski iz Stare Pazove, Damjan Kalko iz Pivnica, Tijana Adamek iz Gložana, Nataša Trunečka iz Stara Pazove, Nina Medovarski iz Silbaša, Katarina Ðurčjanski iz Novog Sada i Martin Pekar iz Aradca. Lakatošova je ujedno iskoristila priliku I uručila poklone đcima prvacima; 21 učenik je dobio poklone u prvom r, zredu gimnazije sa nastavom na sloačkom jeziku a 28 učenika iz kulinarskog smera. Nakon dodele nagrada, usledio je radni sastanak gostiju sa direktoricom Jarmilom Vrbovski i upravnikom internata Pavelom Turanom. Dotakli su se teme otvaranja novih obrazovnih profila u gimnaziji i zajedno će raditi na tome da se to što pre realizuje. Ovo je početak uspešne saradnje u korist i same gimnazije, i gimnazijalaca i vojvođanskih Slovaka.

Ana Horvatova

UDELENIE ŠTIPENDIÍ V PETROVSKOM GYMNÁZIU

Dňa 17. decembra na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci žiakom v slovenských triedach a kuchárskeho odboru udelili štipendiá či finančnú podporu z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Odmeny dostali štrnásti stredoškoláci, ktorí v druhom a treťom ročníku získali prospech 5.00 a ktorí následne s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou podpísali zmluvy o finančnej podpore. Uchádzať sa mohli teda žiaci, ktorí ukončili úspešne prvý ročník. Predtým sa už udelili podobné finančné podpory piatim stredoškolákov na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici a ôsmim žiakom Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

Kritérium na udelenie štipendia bol, aby žiak bol zapísaný v triede so slovenskou vyučovacou rečou, a potom sa ešte komisia riadila aj prospechom, hoci záujemcov o tento druh podnetnej pomoci bolo viac. Doteraz sa finančná podpora udeľovala iba gymnazistom v Kovačici a žiakom v petrovskom gymnáziu sa hradil pobyt v internáte. Teraz sa komisia rozhodla vypracovať nové pravidlá, a tým sa môžu uchádzať všetci žiaci, ktorí sú v slovenských triedach, aby vlastne možnosť mali aj žiaci zo zdravotníckej školy a aj tí, ktorí nie sú ubytovaní v internáte v Báčskom Petrovci, teda aj Petrovčania, aj Hložančania, aj Kulpínčania, dozvedáme sa od koordinátorky Výboru pre vzdelávanie S. Zolňanovej. 

Slávnosť udelenia štipendií sa začala umeleckým programom, v ktorom svoje kvality prezentovali Martin Ján Javorník hrou na husliach, Karmena Kováčová zarecitovala báseň Viery Benkovej a Martina Agarská zaspievala víťaznú pieseň na pivnickom festivale. Prítomných srdečne privítala nová riaditeľka Jarmila Vrbovská, menovite predsedníčku NRSNM Libušku Lakatošovú, predsedu Báčskopetrovskej obce Srđana Simića, koordinátorku Výboru pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú a predsedníčku Výboru pre informovanie Annu Horvátovú. Ďalej slovo odovzdala predsedníčke Lakatošovej, ktorá sa netajila tým, že sa v Petrovci a gymnáziu cíti príjemne, keďže aj sama bola žiačkou tohto gymnázia: „Vážime si to, že ste úspešní žiaci, a tiež aj to, že sa si zvolili práve petrovské gymnázium, kde je výučba v slovenskom jazyku.“ V pokračovaní zmluvy o udelení štipendií podpísali a do konca bežného roku po 8-tisíc a v druhom polroku ešte10-tisíc din. dostanú  títo žiaci: Martina Miksádová zo Selenče, Ema Turanová z Petrovca, Daniel Miháľ z Kysáča, Martin Zvara z Aradáča, Valentína Hudecová zo Starej Pazovy, Teodora Šimoniová zo Selenče, Martin Ján Javorník z Kulpína, Maja Opavská zo Starej Pazovy, Damián Kalko z Pivnice, Tijana Adámeková z Hložian, Nataša Trunečková zo Starej Pazovy, Nina Medovarská zo Silbaša, Katarína Ďurčianska z Nového Sadu a Martin Pekár z Aradáča.

V pokračovaní predsedníčka Lakatošová udelila darčeky NRSNM prvákom; v slovenskej triede darčeky dostalo 21 žiakov a v kuchárskom odbore 28 žiakov.    

Po udelení bolo pracovné stretnutie hostí s riaditeľkou Vrbovskou a správcom školského domova Pavlom Turanom. Dotkli sa témy otvorenia nových vzdelávacích odborov na gymnáziu, pričom sa spoločne vynasnažia, aby zažili čím skôr. Je toto začiatok úspešnej vzájomnej spolupráce v prospech tak samotného gymnázia, gymnazistov, ale i nás tunajších Slovákov.