ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину oд 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.
Изузетно, у 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 01. октобра 2018. године до 30.јуна 2019. године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, за грла предата кланици, подноси се:
1. пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора,

Уз захтев за подстицаје, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:
1. откупни лист или признаница, оверени од стране ветеринарског инспектора,
2. рачун или фактура на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла; оверени од стране ветеринарског инспектора,
3. копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, оверени од стране ветеринарског инспектора,
4. потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и
5. копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

Уз захтев за подстицаје за товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), подноси се и:
1. уговор између власника животиње и држаоца животиња оверен од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи:
• податке о броју газдинства на којем се животиња налази,
• име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства,
• име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и
• податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Autorka: Мирјана Милошевић

Izvor: psss