DR OLJA ŠOVLJANSKI DOBITNICA DANUBIUS YOUNG SCIENTIST AWARD

Dr Olja Šovljanski, naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju Tehnološkog fakulteta Novi Sad je dobitnica prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za najboljeg istraživača iz Srbije za 2023. godinu.

Ova evropska nagrada se dodeljuje sa namerom da ukaže čast mladim pojedincima koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnim aktivnostima od velikog značaja za Dunavski region. Osnovni kriterijumi za izbor kandidata su naučna izvrsnost i inovativni pristup u akademskom radu, relevantnost teme naučnog rada za pitanja od značaja za Dunavski region, kao i značaj naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica. Ocenjivan je i potencijal kandidata na osnovu uključenosti u međunarodne mreže, učešća u projektima, istorije objavljivanja radova i iskustva u predavačkom radu. Jedan od kriterijuma je takođe doktorska disertacija čije tematika treba da bude usmerena ka unapređenju naučnih istraživanja reke Dunav i Dunavskog regiona.

Dr Olja Šovljanski, na Tehnološkom fakultetu Novi Sad radi kao naučni saradnik na Katedri za biotehnologiju i bavi se istraživanjem u oblastima tehnološke mikrobiologije, prehrambene biotehnologije i materijala budućnosti. Njena doktorska disertacija na temu bakterijskih izolata iz reke Dunav koji imaju značajan biokalcifikujući potencijal je prethodno prepoznata kao istraživački rad od velikom značaja za zaštitu životne sredine (Specijalno priznanje Fondacije Doc. dr Milena Dalmacija), a njen naučni doprinos okićen drugom Nagradom za najbolje mlade naučnike i istraživače Fonda Dr Zoran Đinđić.