ГРАДЕ СЕ НОВЕ УЛИЦЕ У ЧЕНЕЈУ

Град Нови Сад сваке године улаже значајна средства за унапређење путне инфраструктуре у приградским насељима у настојању да и ови локалитети не буду занемарени у погледу комуналног развоја. Притом се остварује тесна сарадња са надлежним месним заједницама које, кроз захтеве за приоритетна инвестициона улагања, указују на најкрупније комуналне проблеме на својој територији.

У складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду тренутно реализује радове на изградњи две улице у Ченеју. Изводе се радови на изградњи саобраћајних површина у Ратарској улици, на деоници дугој око 600м, на којој до сада није постојао изграђен коловоз. Значај ове инвестиције, чија је вредност 44 милиона динара, огледа се у томе што ће се њеном реализацијом омогућити веза између улица Реље Савића и Партизанске у насељу Ченеј. Радови обухватају изградњу двосмерне саобраћајнице ширине 6м, као и обостраних пешачких стаза ширине 2м. Одвођење атмосферске воде са коловоза биће решено изградњом упијајућих канала, а новоизграђени део улице биће адекватно осветљен постављањем 22 стуба и светиљки са ЛЕД извором светлости. Рок за завршетак свих планираних радова је 140 календарских дана.

У току су и радови на изградњи Нове улице у индустријској зони у Ченеју, која се повезује на Улицу Вука Караџића. Овај локалитет, на којем је планирана градња индустријских објеката, неопходно је инфраструктурно опремити како би простор постао атрактиван за будуће инвеститоре. Предвиђена је изградња саобраћајнице у дужини од 300м, а ширине 5м. Уз саобраћајницу ће бити обострано изграђене пешачке стазе, ширине 2м. Одводњавање ће бити омогућено отвореним системом канала, а изградиће се и недостајућа водоводна мрежа која ће бити повезана са водоводом у Улици Вука Караџића. Такође, у Новој улици биће постављено 11 стубова јавног осветљења. Рок за извођење радова је 90 дана, а инвестиција је вредна 29 милиона динара.

Град Нови Сад има за циљ и решавање једног од најкрупнијих комуналних проблема у Ченеју, а то је проблем одвођења отпадних вода. У том правцу већ су предузете потребне активности и у току је израда техничке документације канализације у овом насељу. Пројектом је предвиђена канализациона мрежа у дужини од око 13 км, која обухвата читаво насеље, као и транзитни колектор од насеља до пречистача у дужини од око 900м. С обзиром на то да је за функционисање будуће канализационе мреже неопходна и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, у току је и иновација техничке документације за пречистач који је, према планској документацији, предвиђен западно од насеља, на око 800м од последњег стамбеног објекта.