ГРАДИ СЕ ПРЕЧИСТАЧ У БЕГЕЧУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције приступила је реализацији још једног капиталног објекта са циљем унапређења комуналне инфраструктуре у приградским насељима.

За становнике Бегеча изузетно је значајна вест да је почела изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, чиме ће бити омогућено да раније изграђена канализациона мрежа буде пуштена у функцију. За ову инвестицију из градског буџета издвојено је 192 милиона динара, а рок за завршетак свих предвиђених радова је 240 дана.

Будући комплекс пречистача простираће се на површини од 1,5 ha, удаљеној око 500 m од самог насеља, јужно од магистралног пута Нови Сад-Бачка Паланка.

За обезбеђење адекватног квалитета пречишћене воде, предвиђена је примена комбинованог поступка механичко-биолошког пречишћавања, чиме ће бити задовољени сви неопходни услови заштите животне средине, нарочито заштите околног земљишта, као и површинских и подземних вода.

Отпадне воде из насеља ће се доводним колектором, из правца Улице Доситеја Обрадовића, транспортовати до пречистача. Будући реципијент пречишћених отпадних вода из насеља је река Дунав (меандар Дунавац), а пречишћене отпадне воде неће угрозити квалитет воде у реципијенту.

Сем самог постројења, у оквиру комплекса биће изграђене и интерне саобраћајнице, паркинг, јавно осветљење, водоводна и електро мрежа, а читав простор ће се на крају и хортикултурно уредити.

Изградњом пречистача и довођењем канализације у функционално стање решава се један од најкрупнијих комуналних проблема и уједно омогућује бољи и квалитетнији живот становника Бегеча. Тиме се још једном потврђује опредељење Града Новог Сада за успостављање једнаких комуналних стандарда у свим приградским насељима, уз подсећање да су претходних година изграђена и пуштена у рад три пречистача и то у насељима Ковиљ, Степановићево и Руменка.