“ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” РАСПИСАЛА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА ПРЕКО ТАМИША КОД ОРЛОВАТА – ГРАДИЋЕ СЕ 12 МЕТАРА ПОРЕД ПОСТОЈЕЋЕГ

Акционарско друштво “Инфраструктура железнице Србије” расписало је тендер за радове на изградњи новог моста преко Тамиша код Орловата, на железничкој прузи Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-државна граница. Како је наведено у спецификацији, од успешног понуђача се очекује да изради Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) који садржи техничке услове за извођење свих позиција радова, Пројекат за извођење (ПЗИ) и Пројекат изведеног објекта (ПИО). Такође, обавеза понуђача је да за ПГД прибави позитиван Извештај о техничкој контроли техничке документације и Решења о грађевинској дозволи на основу овлашћења Наручиоца.

Подсећамо, Република Србија укључила се у решавање проблема насталог затварањем за друмски саобраћај друмско-железничког моста између Томашевца и Орловата и то на начин којим ће проблем бити решен трајно – изградњом два нова моста, посебно за друмски и железнички саобраћај. Овим тендером познато је и на који начин ће се градити нов железнички мост, 12 метара низводно од постојећег. Уз нови мост, извршиће се и реконструкција постојеће пруге, због уклапања новог моста са постојећом трасом.

Пројектовани (нови) мост позициониран је паралелно са постојећим на међусобној удаљености од око 12 m, како би се омогућило одвијање железничког саобраћаја за време извођења радова на новом мосту. У складу са захтевима инвеститора, пројектна брзина на измештеној траси пруге износи 100 km/h, а нови мост премостиће Тамиш слично постојећем, у три распона од по око 40 метара. Дужина моста биће око 120 метара, а новог дела пруге 1235 метара, уз машинско регулисање колосека у дужини од 178,8 метара. Како се још наводи у тендерској документацији, изградња моста неће утицати на саобраћај возова који постоји на постојећој (магистралној) прузи, осим у домену тачака одвајања нове пруге од постојеће.

Према приложеном динамичком плану, укупно трајање грађевинских радова на пројекту износи 325 дана. Процењено време за израду техничке документације потребне за извођење радова износи 6 месеци, док рок испоруке, односно извођења радова, укључујући и припрему техничке документације (ПГД, ПЗИ и ПИО), не може бити дужи од 21 месец.

На основу свега поменутог, чињенице да су значајно одмакле и активности у вези с градњом новог друмског моста, радова на терену на асфалтирању новог државног пута Орловат-Ботош и проласка трасе аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад у непосредној близини Орловата, јасно је да ће цео потез уз Тамиш, у зони тог и околних насеља, бити у наредном периоду велико градилиште и место реализације капиталних државних и локалних инвестиција у области саобраћајне инфраструктуре.

Извор: Град Зрењанин