IZBOR HIBRIDA KUKURUZA ZA SETVU 2019.GODINE

Prilikom izbora hibrida kukuruza za setvu 2019. godine treba voditi računa o sledećim osobinama:
– dužini vegetacije,
– prinosu,
– kvalitetu zrna,
– čvrstini stabljike,
– tolerantnosti na sušu,
– tolerantnosti na biljne bolesti i štetočine;
Sem ovih ,najvažnijih, osobina za izbor hibrida treba imati u vidu i strukturu setve na gazdinstvu, učešće kukuruza kao preduseva za druge kulture a naročito za pšenicu. Poželjno je na gazdinstvu gajiti veći broj hibrida različitih osobina radi osiguranja visokih i stabilnih prinosa, bolje organizacije radova, opreme i drugih kapaciteta. U današnje vreme naročito je važno da se hibridi kukuruza mogu lako mehanizovano sređivati pri čemu treba posebno voditi računa o čvrstini stabljike hibrida i položaju klipa na stabljici u vreme berbe. Hibridi kukuruza različitih dužina vegetacija omogućavaju između ostalog pravilniju i blagovremenu obradu i pripremu zemljišta za pšenicu koja u najvećem procentu dolazi iza kukuruza.
Visina i kvalitet prinosa kukuruza u velikoj meri zavisi od hibrida. Razlika u prinosu u zavisnosti od hibrida pri jednakim uslovima gajenja može dostići 10-35 %. I način korišćenja utiče na izbor hibrida : za ishranu stoke, proizvodnju skroba, kukuruznih pahuljica, ulja, kokica i dr.
Selekcija kukuruza u našoj zemlji je veoma intenzivna, o čemu govori veliki broj priznatih hibrida. Sem domaćih,tu su još i brojne strane selekcije. Od tako velikog broja hibrida različitih dužina vegetacija proizvodnih osobina i različitih namena, moguće je sigurno izabrati najbolji hibrid za svaku parcelu. Prema tome izbor hibrida ne treba da predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji kukuruza i postizanju visokih prinosa.

Autorka: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS