ИЗГРАДЊА СОЛАРНОГ ПАРКА У САЈАНУ

Привредно друштво “GREENCO EKOPARK doo” из Новог Сада, већ више од две године планира пројекат изградње фотонапонског парка, снаге 80 МW, на територији Града Кикинда, у атару села Сајан, на површини око 100ха земље. Две године инвеститор је куповао појединачне парцеле ради формирања јединствене комплексне целине. Прошле године Студију изводљивости урадили су инжењери Факултета техничких наука из Новог Сада.
Ове године Градска управа Града Кикинда подржала је иницијативу израде Плана детаљне регулације за изградњу овог соларног пројекта који обухвата још већу површину, око 150ха запарложеног земљишта најлошијег квалитета, а ради његовог стављања у функцију. Обрађивач плана је Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада, а план у целости финансира инвеститор.
Подршком Града Кикинде снажно се убрзава реализација изградње фотонапонске електране на земљи велике снаге, која би се као линијски инфратруктурни електроенергетски објекат простирао на овом подручју које је у претходних 50 година недовољно искоришћено и тиме би се омогућило сигурно снабдевање електричном енергијом и то из обновљивих извора енергије, што је у интересу, како Града Кикинде тако и покрајине Војводине, али и Републике Србије. Изградња оваквог једног соларног парка снажно би утицала на развој Кикинде и обележило цело подручје на „зеленој мапи Европе“, са планираном инвестицијом од 60-70 милиона еура. Одлуком о изради овог планског документа и изради извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, Кикинда би се нашла међу првим градовима у Србији, који се декларишу као најозбиљнији кандидат за реализацију једног од „зелених“ пројеката, а у оквиру релативно скоро усвојеног Закона о обновљивим изворима енергије.
Паралелно са израдом Плана, израђиваће се Студија прикључења на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система – Електромрежа Србије, о трошку инвеститора.
Овакав пројекат је изузетно важан и од интереса не само за привреду, пошто ће произведена струја из овог комплекса, која ће износити око 120 GWh годишње, бити намењена продаји на тржишту електричне енергије, већ и за ширу друштвену заједницу и њен одрживи развој, јер се оваквим пројектом смањује емисија CО2 на нивоу од око 60.000 тона годишње.

Извор: Град Кикинда