ЈЕДНО ОД ИСТАКНУТИЈИХ РУСИНСКИХ ДРУШТВА – КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ТАРАС ШЕВЧЕНКО” – ЄДНО З ВИЗНАЧНЄЙШИХ РУСКИХ ДРУЖТВОХ – КУЛТУРНО УМЕТНЇЦКЕ ДРУЖТВО „ТАРАС ШЕВЧЕНКО”

Треће место по бројности Русина у Војводини је место Ђурђево које се налази на територији Општине Жабаљ. У сели има око хиљаду и двеста Русина, што је око тридесет посто укупног живља у том месту. У њему се налази Културно-уметничко друштво „Тарас Шевченко” које је једно од најактивнијих и најистракнутијих русинских Друштва у Војводини. Друштво је носилац те титуле јер без обзира на број Русина у селу и њихових чланова имају пуно успешних активности у свим сегметима рада, а то је тако јер са великим задовољством приступају сваком задатку и пројекту.

Друштво је основанала група грађана, правни статус удружење грађана. Редовну делатност финасира Национални савет русинске националне мањине,
по пројектима покрајински секретаријати, из буџет CO Жабаљ и Завода за културу војвођанских Русина. Немају запослених, а њихови уметнички руководиоци због велике љубави према русинској традицији одговорно се залажу и непрестано усавршавају своју делатност у оквиру Друштва. Уметнички руководиоци су претежно младе особе, просветни радници, успешни студенти, новинари из медија на русинском језику, особе са завршеном Музичном средњом или основном школом, али и особе других професија који поштују русинку традицију.   

Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција, рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја. Организација манифестација русинске културе: Фестивал изворнoг певањa „Да се не заборави” и редовни и традиционални концерти и манифестације. Председник Мирослав Такач, подпредседник Никола Кухар.

Културно уметничко друштво „Тарас Шевченко” из Ђурђева је основано 30. новембра 1945. године у оквиру, исто тада основаног месног одбора Русинска матица у Ђурђеву. Касније добија назив Културно просвитно друштво „Тарас Шевченко”, већ 1981. године првобитно име Културно уметничко друштво „Тарас Шевченко”. У селу, у народу га још увек називају по оснивачу Матица односно на русинском Матка. Од оснивања Друштво има континуитет у раду и неговању традиције Русина у више секција захваљујући волонтерима аматерима и њиховом несебичном давању и залагању. У свом богатом програму осим русинске традиције имају и репероар народа и народности са којима живе и сарађују. Друштво има више својих издања, међу њима је и издање од пре деветнаест година, књига „Културни живот Руснацох у Дюрдьове 1900-2000 ” аутор Љубомир Рамач.  

У Ђурђеву али и шире има пуно ентузијаста који забележавају рад ђурђевачког КУД „Тарас Шевченко” и постављају на Ју Тјуб, међу њима су и снимци Силвија Шанте који је забележио гостовање аматера у Куцури на Манифестацији „Куцурска жетви”, можете погледати под именом: 

 

Жатва Коцур виступ Tanєчней ґрупи KUD „Taras Ševčenko“ zoz Djurdjova танєц танцовала би я – 

 

 

Затим снимак аутора Festival V aradackom sirom poli име снимка – KUD „Taras Ševčenko“ (Đurđevo) – Kravare u ritu (2014), на –

Снимак са културно програма који је посвећен 60 година живота и музичког стваралашства дугогодишњем уметничком творцу у КУД „Тарас Шевченко” Михалу Љикару, аутор Момчило Станковић – https://www.youtube.com/watch?v=1QttWawHjjk&fbclid=IwAR2_f1SHzv1qReCRurO_xSawVgsfoDWGJz7NccIVfpmMRJydeSTfgO_ItBw&app=desktop

 

Снимак аутора Маковчань који је забележио наступ ђурђевчана у Куцури, снимак под именом: TROPOTJANKA – KUD „Taras Ševčenko“, Djurdjov –

И многи други.

У Русинској школи (објекат у ком су се некада ђаци русинке националне мањине учили на свом матерњем језику) на главној улици у Ђурђеву постоји Русинка оставише у виду музеја у ком су изложени многобројни експонати чија се поствка у две просторије тематски мења сваког лета за време традиционалног Фестивала изворнoг певањa „Да се не заборави”. О њему води рачуна КУД „Тарас Швеченко”.

Културно уметничко друштво „Тарас Швеченко”

Краља Петра I 64, 21239 Ђурђево
Тел./факс: +381 21 838 400
E-mail: matka.djurdjevo@gmail.com
Web-site: www.matka.tk ФБ профил KUD „Taras Ševčenko“ – Đurđevo

И ИСТАКНУТИ ЂУРЂЕВАЧКИ ХОР „РОЗАНОВ” 

У Ђурђеву осим поменутог Друштва о традицији Русина залаже се и Хор „Розанов” који је основан у оквиру гркокатоличке цркве Рођење Пресвете Богородице. Оснивач је група грађана, правни статус удружење грађана. Рад финансирају захваљујући пројектима Министарства вера РС, Извршног већа АПВ, Општине Жабаљ и средствима донатора. Такође немају запослене. Делатност: Неговање и афирмација хорске културе и делатности.

Године 1993. оформљена је девојачки камерни састав са именом „Розанов”, који 1996. године прераста у мешани хор и као такав континуирано делоје до дан данас. У Хору претежно пева млађа популација, ђаци основне и средње школе, као и студенти и средња генерација просветних радника и других професија. Хор је екуменского карактеру јер складно и са потпуним међусобним поштовањем у њему певају гркокатолички Русини и православни Срби. Председница Люпка Тиркајла.

У парохијалном дому гркокатоличке цркве Рођење Пресвете Богородици постоји Русинко оставише у виду мизеја и Галерија Јулијана Д. Кољесара са лепим бројем експоната о којима брине тамошњи свештеник о. Михаил Холошњај. 

Хор „Розанов”

 

Краља Петра I 79, 21239 Ђурђево
Тел.: +381 21 839 574
Факс: +381 21 839 116
E-mail: holosnjaj@ptt.rs и ruska.cerkva@gmail.com ФБ профил Хор „РОЗАНОВ“  и сајт https://ruskacerkva.wixsite.com/ecclesia-ruthena/o-nas

 За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

 

ЄДНО З ВИЗНАЧНЄЙШИХ РУСКИХ ДРУЖТВОХ – КУЛТУРНО УМЕТНЇЦКЕ ДРУЖТВО „ТАРАС ШЕВЧЕНКО”

Треце место по численосци Руснацох у Войводини, место Дюрдьове котре ше находзи на териториї Општини Жабель. У валалє єст коло тисяч двасто Руснацох, цо коло трицец одсто вукупного жительства того места. У нїм ше находзи Културно уметнїцке дружтво „Тарас Швеченко” єдно з найактивнєйших и найвизначнєйших руских Дружтвох у Войводини. Ношитель є тей титули понеже без огляду на число Руснацох у валалє и їх членох маю вельо удатни активносци, а то так понеже з вельку дзеку приступаю каждому задатку и проєкту.

Дружтво сновала ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Порядну дїялносц финасує Национални совит рускей националней меншини, по проєктох покраїнски секретарияти, буджет Скупштини општини Жабель и Завод за култур войводянских Руснацох. Занятих нє маю, а їх уметнїки руководителє пре вельку любов спрам рускей традициї одвичательно ше закладаю и нєпреривно усовершую свою дїялносц у рамикох Дружтва. Уметнїцки руководителє преважно млади особи, просвитни роботнїки, успишни студенти, новинаре з медийох на руским язику, особи зоз закончену Музични штредню або основну школу, алє и особи з других професийох котри почитую руску традицию.

Дїялносц: музично-фолклорна дїялносц (фолклорна секция, жридлово ґрупи шпивачох, оркестeр, солисти), драмска секция, рецитаторска секция и орґанизованє розличних културних змистох. Орґанизация манифестацийох рускей култури: Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” и порядни и традиционални концерти и манифестациї. Предсидатель Мирослав Такач, подпредсидатель Микола Кухар.

Културно уметнїцке дружтво „Тарас Швеченко” зоз Дюрдьова сноване 30. новембра 1945. року при, исто теди снованому месному одбору Руска матка у Дюрдьове. Познєйше достава назву Културно просвитне дружтво „Тарас Швеченко”, уж 1981. року ознова достава першобутне мено Културно уметнїцке дружтво „Тарас Швеченко”. У валалє, у народу го ище вше волаю з меном снователя Матка. Од снованя Дружтво ма контиуновану роботу у пестаню традициї Руснацох у вецей секцийох дзекуюци волонтером аматером и їх нєсебичним даваню и закладаню. У своєй богатей програми крем рускей традициї маю и репертоар народох и народносцох зоз котрима жию и сотрудзую. Дружтво ма вецей свойо виданя, медзи нїма и виданє од пред дзеветнац роки кнїжка „Културни живот Руснацох у Дюрдьове 1900-2000 ” аутор Любомир Рамач.

 

У Дюрдьове алє и ширше єст вельо ентузиястох котри призначую роботу дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” и поставяю на Ю Тюб, медзи нїма знїмки Силвия Шанти котри призначел госцованє аматерох у Коцуре на Манифестациї „Коцурска жатви”, можеце их опатриц на:

 

Жатва Коцур виступ Tanєчней ґрупи KUD „Taras Ševčenko“ zoz Djurdjova танєц танцовала би я – 

Потим знїмок аутора Festival V aradackom sirom poli знїмок з меном – KUD „Taras Ševčenko“ (Đurđevo) – Kravare u ritu (2014), на –

Знїмок зоз програми пошвеценей 60 роки живота и музичного творительства длугорочному уметнїцкому дїячови у КУД „Тарас Шевченко” Михалови Лїкарови, аутор Момчило Станкович – https://www.youtube.com/watch?v=1QttWawHjjk&fbclid=IwAR2_f1SHzv1qReCRurO_xSawVgsfoDWGJz7NccIVfpmMRJydeSTfgO_ItBw&app=desktop

 

Знїмок аутра Маковчань котри призначел виступ дюрдьовчаньох у Коцуре знїмок з меном: TROPOTJANKA – KUD „Taras Ševčenko“, Djurdjov –

и велї други.

У Рускей школи на главней улїци у Дюрдьове иснує Руска одлога у котрей виложене красне число експонатох чия ше поставка у двох просторийох тематски меня каждого лєта под час традицийного Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”. О одлого ше стара КУД „Тарас Швеченко”.

Културно уметнїцке дружтво „Тарас Швеченко”

Краля Петра I 64
21239 Дюрдьов
Тел/факс: +381 64 22 452 84
E-mail: matka.djurdjov@gmail.com
Web site:www.matka.tk  ФБ профил KUD „Taras Ševčenko“ – Đurđevo

 

И ВИЗНАЧНИ ДЮРДЬОВСКИ ХОР „РОЗАНОВ”

У Дюрдьове крем спомнутого Дружтва о традициї Руснацох стара ше и Хор „Розанов” сновани при грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици. Снователь ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Роботу финансує по проєктох дзкуюци  Министерству  вирох   РС, покраїнски секретарияти, локална самоуправа,спонзорох и донаторох. Тиж нєтмаю занятих. Дїялносц: пестованє и афирмованє хорскей култури и дїялносци.

Року 1993. оформени дзивоцки камерни состав зоз меном „Розанов”, котри 1996. року прероснул до мишаного хору и як таки континуовано дїйствує по нєшка. У Хору шпиваю преважно младша популация, школяре основней и штреднєй школи, як и студенти и штредня ґенерация просвитних роботнїкох и другей професиї. Хор и екуменского характеру понеже у нїм зложно и з полним медзисобним почитованьом шпиваю грекокатолїцки Руснаци и православни Серби. Предсидателька: Любка Тиркайла.

У парохиялним доме грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици иснує Руска одлога и Ґалерия Юлияна Д. Колєсара зоз красним числом експонатох о котрих ше стара тамтейши священїк о. Михаил Холошняй.  

 

Хор „Розанов”

Краля Петра I 79, 21239 Дюрдьов
Тел.: +381 21 839 574
Факс: +381 21 839 116
E-mail: holosnjaj@ptt.rs и ruska.cerkva@gmail.com ФБ профил Хор „РОЗАНОВ“  и сайту https://ruskacerkva.wixsite.com/ecclesia-ruthena/o-nas

 

За войводянски.рс : С. Саламун