KADA JE VREME ZA POSTAVLJANJA NASLONA U VINOGRADU

Naslone u zasadu vinove loze treba postaviti neposredno pre sađenja loze, odmah posle sađenja ili tokom vegetacionog perioda u godini sađenja loze. Kašnjenje u postavljanju naslona može da ima za posledicu oštedenje nadzemnih delova loze, povrede korena pri postavljanju stubova i pobijanja kolja, u odsustvu naslona može da dođe do očenjavanja najrazvijenijih lastara, mlad čokot sporije raste, jače ga napadaju bolesti i štetočine, a stanje punog plodonošenja dostiže sa zakašnjenjem od 1-2 godine.

Postavljanje kolja: Kolje je najbolje postaviti pre sađenja loznih kalemova (služe i za obeležavanje sadnih mesta) ili neposredno posle sađenja-kada su lastari posađenih kalemova dobro vidljivi. Kolje se postavlja u pravcu reda, neposredno pored spojnog mesta kalema i uvek sa iste strane sadnice.
Kolje je jedini naslon za lozu u uskorednim vinogradima , pa se pobija nešto dublje na 30-40 cm, dok se u špalirskim vinogradima, gdje služi samo za privezivanje vertikalnih delova kordunice, pobija nešto plide, na 15-20 cm. Kolje treba da budu pobijeni na istu dubinu. Kolje u špalirskom naslonu treba vezati za nosedu žicu.

Postavljanje stubova: Stubovi se postavljaju u prvoj, a najkasnije u prolede druge godine posle sađenja. Stubovi i lengeri treba da budu postavljeni 20-30 dana pre postavljanja i zatezanja žice. Način postavljanja stubova je različit i zavisi od vrste stubova, tipa zemljišta, raspoložive tehnike i radne snage, kao i od toga da li se radi o ivičnim ili unutrašnjim stubovima.

Prvo se postavljaju ivični stubovi na udaljenosti 50 cm od krajnjeg čokota u redu. Ivični stub može biti postavljen sa spoljne ili sa unutrašnje strane krajnjeg čokota. Dubina ukopavanja ivičnih stubova iznosi oko 1/3 ukupne dužine stuba. Čeoni stubovi se postavljaju vertikalno ili pod uglom od 25 stepeni.
Pošto trpe veliko opterećenje oni se moraju veoma dobro učvrstiti odnosno lengerisati. Lengerisanje se izvodi pomoću kamena, betonskih blokova, pomoću metalnog lengera, ili se učvršćuju podupiračem.
Ponekada se čeoni stubovi učvršćuju pomoću betonskih stabilizatora koji se liju na licu mesta. Čeoni stubovi se ukopavaju u zemlju više od unutrašnjih, obično 70 – 80 cm, a unutrašnji 50 – 60 cm. Pri učvršćivanju se vodi računa da stubovi sa svih strana budu u pravoj liniji.

Unutrašnji stubovi se postavljaju između čokota u redu na određenom rastojanju, od 4m do 10m. Za izračunavanje potrebnog broja stubova mora se planirati dužina reda, koja mora biti deljiva bez ostataka sa brojem koji određuje razmak stubova u redu. Ukupan broj potrebnih stubova uvećava se obično sa 1% zbog loma ili oštećenja.

Izvor: Domaćinska kuća, Autor: Tanja Živković