КОНКУРСНА ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КЛИМАТСКИ ОДРЖИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Развојни фонд АП Војводине увек пред себе поставља највише циљеве, што значи да врши прилaгoђaвaњe услoвa и увoђeњe нoвина у пословање, а све у склaду сa пoтрeбaмa и пoстojeћoм трaжњoм. Увидевши да се све већа пажња посвећује уштеди енергије, унапређењу енергетске ефикасности, смањењу емисије штетних гасова, повећању коришћења обновљивих извора енергије, Фонд се последњих година окренуо концепту одрживог развоја и заштите животне средине, сматрајући да одрживи развојствара услове да се економија развија несметано у складу са еколошким  принципима. То је резултирало тиме да је своју широку палету кредитних производа обогатио за још једну линију, и то конкурсну линију за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција.

Основни циљ развоја ове кредитне линије је обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

Кредити се одобравају за финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности производних и пословних објеката, набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или електрични погон, пољопривредне прикључне механизације за интегралну биљну производњу, прикључних машина за обраду земљишта у једном проходу, опреме за грејање и хлађење (геотермалне пумпе и др.), смањења зависности од фосилних горива (набавка хибридних или електричних возила и др.), повећање коришћења обновљивих извора енергије (изградња соларних електрана, биогасних постројења, постројења на биомасу и др.), изградње система за управљање отпадом, као и других намене из области смањења глобалног загревања и заштите животне средине.

Kредитна линија је до 7 година, до 12 месеци период мировања, изузев намена изградње капацитета (постројења) где је грејс до 24 месеца и каматна стопа од 2-3%, а износ кредита је у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице, јединице локалне самоуправе, као и јавна предузећа, институције и установе чији су оснивачи јединица локалне самоуправе, односно Аутономна покрајина Војводина.

Све додатне информације о овој конкурснoj линији, се могу видети на сајту https://rfv.rs/?page_id=3488 конкурс за климатски одрживе инвестиције, позивањем броја 021454334 или директно у просторијама Фонда у Новом Саду на адреси Булевар цара Лазара 7а, где ће их љубазно особље упутити у процедуре и услове за све конкурсне линије.