KREDITI ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA I NABAVKU MEHANIZACIJE

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Ovaj fond dodeljuje kredite za nabavku nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije s kamatom od 1,5 odsto. 

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a iznos u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva kreće od 300.000,00 do 20.000.000,00 dinara. Sopstveno učešće je najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Rok vraćanja kredita je do sedam godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.

U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope, a anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara, a naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.

Iznos kamate za zemljište koje se nalazi na teritoriji opština razvijenosti I i II je dva odsto ukoliko postoji garancija, odnosno tri odsto ako je u pitanju hipoteka. Ukoliko se radi o zemljiištu koje se nalazi na teritorijama opština III i IV grupe razvijenosti kamata je jedan i dva odsto.

Minimalni uslovi potrebni za konkurisanje su da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po kreditima odobrenim od Fonda za razvoj AP Vojvodine i po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.  Kupovina poljoprivrednog zemljišta mora se obaviti od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračni drugovi.  Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora se nalaziti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 12 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa. Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Kredit do pet miliona za nabavku mehanizacije

Razvojni fond je raspisao i Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije sa ciljem obezbeđenja finansijskih sredstava radi podrške razvoju i unapređenju poljoprivrede povećanjem nivoa tehničke opremljenosti.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

Krediti će se dodeljivati za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije. Iznos kredita može biti od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara. Kamatna stopa iznosi 1.5% na godišnjem nivou. Sopstveno učešće poljoprivrednika je najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, a bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina.

Rok vraćanja kredita je do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 6 meseci. Tokom ovog perioda obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno u visini ugovorene kamatne stope. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa za korisnika kredita iznosi 246,00 dinara.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa. Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Izvor: Agrosmart