KULTURNO-PROSVETNO DRUŠTVO „JEDNOTA“ IZ GLOŽANA / KULTÚRNO OSVETOVÝ SPOLOK JEDNOTA Z HLOŽIAN

Kulturno-prosvetno društvo “Jednota” iz Gložana osnovano je 19. septembra 1948. godine, ali kulturna delatnost u Gložanu beleži se i nekoliko decenija ranije.

Od samog početka, u njemu su aktivne pozorišna sekcija i folklorni ansambl. Glavna misija društva je očuvavanje i unapređivanje slovačkog folklora, igara, pevanja i slovačke muzike. U društvu su aktivne sledeće sekcije: dečja folklorna grupa, mlađa folklorna grupa, starija folklorna grupa, povremeno i folklorna grupa veterana, ali i dečja pevačka grupa, devojačka pevačka grupa, ženska pevačka grupa, muška pevačka grupa, solo pevači i muzičari, svi starosti od 4 do 60 godina.

Repertoar folklornog ansambla čine izvorne igre i običaji iz Gložana, kao i stilizovane igre, koje su izrađene na osnovu materijala sa našeg podneblja. U repertoar ansambla spadaju i igre iz regiona istočne Slovačke. Od samog početka, generacije folkloraša u društvu trudile su se da sačuvaju i oplemene bogat slovački folklor, slovačku pesmu, muziku i igru, ali i da prezentuju folklor naroda i nacionalnih manjina koje žive na ovim prostorima.

Društvo je osvojilo pozamašan broj državnih, republičkih, pokrajinskih i oblasnih priznanja. Za svoj rad i postignute uspehe, društvu su dodeljena sledeća priznanja: nagrada Opštine Bački Petrovac, najviše priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Vojvodine – Iskra kulture, 1981. godine mu je predsedništvo bivše Jugoslavije za izvanredne zasluge u razvoju kulturno-prosvetne delatnosti dodelilo Red bratstva i jedinstva sa srebrnim vencom. Savez amatera Republike Srbije dodelio je društvu Gramatu Saveza amatera Srbije, a Savez kulturno-umetničkih društava i organizacija Bosne i Hercegovine ocenio je društvo Zlatnom plaketom. KPD „Jednota“ iz Gložana je u više navrata bilo laureat Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“.

„Jednota“ je predstavljala slovački vojvođanski folklor – pesme, igre i muziku u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj, Češkoj, Nemačkoj, Francuskoj, a dva puta i u dalekom Melburnu, u Australiji. Najčešće, pak, putuje u Slovačku. Osim Đetve i Vihodne, mesta, koja organizuju najznačajnije folklorne festivale u Slovačkoj, Gložanci često posećuju i mesto Holjič. Ova dva mesta mogu se pohvaliti dugogodišnjom saradnjom i dobrim vezama, a svoje bratimljenje potvrđuju uzajamnim i ponovnim posetama.

Kulturno-prosvetno društvo „Jednota“ iz Gložana osnivač je Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“, najveće kulturne manifestacije Slovaka mimo granica Slovačke republike. Tokom 49 edicija festivala, publici se predstavilo više od 50 hiljada amatera, ljubitelja slovačkog folklora.

Isto kao i u svim umetničkim sferama, i u pozorišnoj se nižu više ili manje uspešni periodi. Zato treba istaći da su Gložanci ove godine, posle duže pauze, počeli sa uvežbavanjem pozorišne predstave, tj. da je opet oživela pozorišna sekcija, koja je bila vrlo uspešna.

Kada je reč o ovogodišnjim aktivnostima KPD „Jednota“ iz Gložana, sve njegove sekcije nastupale su na svim većim događajima, na opštinskim i zonskim smotrama, ali i na obeležavanju Dana Gložana. Na ovogodišnjem 49. Folklornom festivalu „Tancuj, tancuj…“, starija folklorna grupa osvojila je prvo mesto, dok je ženska pevačka grupa ovenčana trećim mestom. Na Dečjem folklornom festivalu „Zlatna kapija“ u Kisaču, dečja folklorna grupa našla se na trećem mestu. Odmah nakon toga, putovali su u Slovačku, u Bravecovo, gde su nastupili sa celovečernjim programom, a nastupili su i u Ćelgartu, na festivalu „Zvuci staroslovenskog“. Sve igračke grupe, tj. dečja, mlađa i starija, nastupile su na stogodišnjici Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu. Učestvovali su i na 4. Festivalu slovačke narodne nošnje Slovaka u Srbiji, koji se održava u Kisaču. Pre celovečernjeg programa, u kojem su se predstavili svi njihovi igrači i pevači, učestvovali su u snimanju emisije „Prelo u našem sokaku“ televizije Happy, gde su predstavljali opštinu Bački Petrovac, a samim tim i Gložan, kao i svoje društvo. Predstavili su se i na obeležavanju Dana opštine Bački Petrovac. Nedavno su učestvovali u snimanju poznatog televizijskog šou programa „Zem spieva“. Budući da su uspešno obavili kasting, posetili su Bratislavu i pomenutu emisiju snimali u studiju slovačke televizije.

Nisu propustili ni nastup na 11. Festivalu Zlatnih ansambala Vojvodine, gde su učestvovali već jedanaesti put, dakle u svakoj festivalskoj ediciji do sada. Imali su svoje predstavnike i na 54. Susretu u pivničkom polju, gde je Silvia Ferkova dobila nagradu za nošnju, a Vladimir Kriška je zaslužio nagradu publike i postao vicešampion festivala. Kao laureati Folklornog festivala “Tancuj, tancuj…”, nastupali su u emisiji “Dotyky” RTV Vojvodine, dok će krajem godine nastupiti na Šćefanovskom programu, koji će sami i organizovati.

Među njihove planove za dolazeću godinu spada, svakako, premijera pozorišne predstave, kao i realizacija svih aktivnosti folklornih i pevačkih grupa, nastupi i prezentovanje publici kod nas, kao i u dijaspori.

Post predsednika KPD “Jednota” iz Gložana trenutno pripada Vladimiru Bažalji, dok folklorne grupe uvežbava koreograf Jaroslav Kriška, a za pevačke grupe je zadužen umetnički rukovodilac Rastislav Struhar.

Tekst prevela: Danica Vŕbová

Kultúrno osvetový spolok Jednota z Hložian bol založený 19. septembra 1948, no činnosť v oblasti kultúry bola v Hložanoch zaznamenaná ešte niekoľko desaťročí skôr.

Od samého začiatku v ňom pôsobia divadelná sekcia a folklórny súbor. Hlavnou misiou spolku je zachovávanie a zvelaďovanie slovenského folklóru, tanca, spevu a slovenskej hudby. V spolku pôsobí detská tanečná skupina, mladšia tanečná skupina, staršia tanečná skupina, občas i tanečná skupina veteránov, teda seniorov, ale aj detská spevácka skupna, dievčenská spevácka skupina, ženská spevácka skupina, chlapčenská spevácka skupina, speváci sólisti a ľudový orchester.

Spolok počíta s úhrnne 120 tanečníkov, spevákov a hudobníkov veku 4 až 60 rokov.

Repertoár folklórneho súboru tvoria pôvodné tance, zvyky a obyčaje z Hložian, ako i spracované tance, ktoré sú vypracované na základe materiálu z nášho prostredia. V repertoáre súboru sú i tance z regiónu východného Slovenska. Od samého začiatku sa generácie folkloristov v spolku usilovali o zachovanie a zveľadenie bohatého slovenského folklóru, slovenskej piesne, hudby a tanca, ale aj o prezentáciu folklóru národov a národnostných menšín žijúcich na týchto priestoroch.

Spolok získal rad štátnych, republikových, pokrajinských a okresných ocenení. Za svoju prácu a úspechy spolok získal nasledovné uznania: cenu Obce Báčsky Petrovec, najvyššie uznanie Kultúrno osvetového spoločenstva Vojvodiny – Iskru kultúry. Roku 1981 predsedníctvo bývalej Juhoslávie mu za výnimočné zásluhy v rozvoji kultúrno osvetovej činnosti udelilo Rad bratstva a jednoty so strieborným vencom. Zväz ochotníkov Republiky Srbsko udelil spolku Chartu Zväzu ochotníkov Srbska, a Zväz kultúrno umeleckých spolkov a organizácií Bosny a Hercegoviny vzynamenal súbor Zlatou plaketou. KOS Jednota z Hložian viackrát sa stal lauerátom FF Tancuj, tancuj…

Spolok prezentoval slovenský dolnozemský folklór – spev, tanec a hudbu v Macedónsku, Bosne a Hercegovine, v Chorvátsku, Slovínsku, Rumunsku, Maďarsku, Česku, v Nemecku, Francúzsku a dvakrát aj v Melbourne v ďalekej Austrálii. Najčastejšie však cestuje na Slovensko. Okrem Detvy a Východnej, miest, ktoré organizujú najznámejšie folklórne festivaly na Slovensku, Hložianci často navštevujú aj mesto Holíč. Tieto dve lokality majú už dlhodobo dobré vzťahy a svoju družbu potvrdzujú vzájomnými a opakovanými návštevami.

Kultúrno osvetový spolok Jednota z Hložian je zakladateľom Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, najväčšej kultúrnej manifestácii Slovákov mimo územia Slovenskej republiky. Počas 49 festivalových ročníkoch obecenstvu predtavilo vyše 50000 ochotníkov, milovníkov slovenského folklóru.

Podobne ako aj v iných umeleckých sférach, aj v divadle existujú tie viac alebo menej úspešné obdobia. Preto treba napomenúť, že Hložianci tohto roku, po dlhšej prestávke, začali s nácvikom divadla, teda že znovu ožila sekcia, ktorá bola veľmi úspešná v spolku.

Keď hovoríme o celoročných aktivitách, členovia hložianskej Jednoty tohto roku vystupovali na takmer všetkých podujatiach, na obecných a zónových prehliadkách, vystúpili na zaznamenávaní Dňa Hložian. Na tohtoročnom 49. ročníku Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… staršia tanečná skupina sa stala víťazom, kým  ženská spevácka skupina obsadila 3. miesto. Na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči detská skupina obsadila 3. miesto. Onedlho zajazdili na Slovensko, do Braväcova, kde vystúpili s celovečerným programom, a vystúpili aj v Telgárte na festivale Ozveny staroslovienčiny. Všetky tanečné skupiny, čiže detská, mladšia a staršia vystúpili na storočnici Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Zúčastnili sa aj 4. Festivalu slovenského ľudového kroja Slovákov v Srbsku v Kysáči. Predtým, ako odznel ich celovečerný program v podaní všetkých tanečníkov a spevákov, zobrali účasť vo vysielaní Prelo u našem sokaku televízie Happy, kde účinkovali v prezentovaní obce Báčsky Petrovec, a samým tým aj Hložian a svojho spolku. Vystúpili aj na zaznamenávaní Dňa obce Báčsky Petrovec, ale náhravali aj pre známu televíznu šou Zem spieva. Keďže zdolali kasting, pobudli v Bratislave v štúdiu slovenskej televízie a nahrávali štvrťfinále televíznej šou Zem spieva.

Nevystál ani výstup na 11. Festivale Zlatnih ansambala Vojvodiny, ktorého sa zúčastnili už 11 krát, na každom ročníku od založenia festivalu. Zúčastnili sa aj 54. Stretnutia v pivnickom poli, kde ich predstaviteľka Silvia Ferková získala cenu pre kroj a Vladimír Kriška cenu obecenstva a stal sa aj vicešampiónom festivalu. Ako laureáti FFTT, vystúpili v relácii Dotyky televízie Vojvodiny, a na záver roka vystúpia na Štefanovskom programe, ktorý sami usporiadajú.

Na nasledovný rok si naplánovali premiéru divadelného predstavenia, ale aj všetky aktivity tanečných a speváckych skupín behom roka zrealizovať, vystupovať a prezentovať sa obecenstvu, ako u nás, tak aj v zahraničí.

V súčastnosti, predsedom kultúrno osvetového spolku Jednota z Hložian je Vladimír Bažaľa, kým tanečné zložky na starosti má choreograf Jaroslav Kriška a spevácke skupiny umelecký vedúci Rastislav Struhár.

 

Text upravila D. Vŕbová