KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO “MLADOST” IZ LUGA / KULTÚRNO UMELECKÝ SPOLOK MLADOSŤ Z LUGU

Lug je vojvođansko seoce oko 45km udaljeno od glavnog mesta Vojvodine, Novog Sada, a broji oko 700 stanovnika, od čega 97% Slovaka. Kulturno-umetničko društvo osnovano je odmah po završetku Drugog svetskog rata, a od tada, pa sve do danas, kroz njega je prošlo stotine amatera, koji su neprekidnim radom očuvali bogato kulturno nasleđe svojih predaka.

U okviru društva bilo je aktivno više sekcija, kao što su pozorišna, muzička, pevačka i folklorna, u koje je bilo uključeno više od stotinu članova. Najbrojniji je uvek bio folklorni ansambl, koji se sastojao od 3 grupe: starije, srednje i najmlađe. Sve ovo govorimo u prošlom vremenu, jer trenutno je situacija u ovom društvu mnogo loša. Broj članova naglo opada, pa tim slučajem prestaje i rad sekcija. Razloga je mnogo za ovakvo stanje, a najviše, ustvari, utiče to što omladina iz Luga odlazi na školovanje u veće gradove, pa tamo onda i ostaje za stalno. Poslednjih godina, među najaktuelnije migracije spada i odlazak stanovništva za poslom u Slovačku.

Kao uvek najmasovniji i najaktivniji, folklorni ansambl redovno je učestvovao na skoro svim okružnim i regionalnim folklornim događajima, tradicionalno i na našem najvećem Folklornom festivalu „Tancuj, tancuj…“, koji su dva puta i organizovali (1990. i 2001. godine).

Društvo je učestvovalo i na Podpoljanskim svečanostima u Đetvi, 1991. godine, kao predstavnik vojvođanskih Slovaka. 2003. godine, u okviru razmena ansambala, društvo je posetilo 8. ediciju folklornih svečanosti „Ispod Kraljove holje“, a 2006. je učestvovalo na 41. ediciji Horehronskih dana pevanja i igre u Heljpi, kao i na međunarodnom festivalu EUROFOLKLOR 2006 u Banskoj Bistrici, takođe je, već tradicionalno, posetilo Šumiac. 2008. učestvovali su na Omladinskom folklornom festivalu u Čerpotoku (Rumunija), te iste godine posetili su folklorni festival u Iloku (Hrvatska), a 2017. godine nastupili su na dešavanju „Slovaci Slovacima“ u Ljevoči (Slovačka). Dečji folklorni ansambl „Hajiček“ KUD-a „Mladost“ redovno učestvuje na Dečjem folklornom festivalu „Zlatna kapija“ u Kisaču, a 2007. je na istom pobedio i za nagradu dobio odlazak na Dečje folklorne svečanosti u Dulovcima (Slovačka). 2018. godine „Hajiček“ je na istom festivalu ocenjen drugim mestom.

Iako sada već ređe, društvo neguje tradiciju saradnje sa slovačkim društvima iz Vojvodine, u okviru koje se organizuju posete uz kulturno-umetničke programe. U poslednje vreme, „Mladost“ najviše sarađuje sa SKPS „Jednota“ iz Šida. Folklorni ansambl, osim nastupa u slovačkim mestima, učestvovao je i na festivalima, kulturnim dešavanjima i manifestacijama drugačijeg karaktera (npr., turističkog), u Novom Sadu, Valjevu, Levaču, Banoštoru… Iako uvek manje brojniji od folkloraša, pevači KUD-a „Mladost“ pevali su slovačke pesme na festivalima u Pivnicama, Staroj Pazovi, Šidu, Kulpinu, Iloku, gde su, osim zapaženih nastupa i pohvala publike, osvajali i nagrade stručnih žirija.

KUD „Mladost“ je 2015. počelo sa realizacijom projekta „Lipom se hladim, a medom se sladim“. Ciljevi te manifestacije su:

 • Promovisanje rada pčelara i prezentovanje meda i proizvoda od meda,
 • Prezentovanje pčelarstva kao prirodnog izvora za razvoj poljoprivrede,
 • Stvaranje uslova za privredni razvoj sela,
 • Kreiranje zaštitnog znaka sela,
 • Razvoj seoskog turizma,
 • Gajenje i očuvavanje kulturne i narodne tradicije.

Uprkos tome što je Lug malo selo u poređenju sa vojvođanskim mestima u kojima žive Slovaci, kao i to što se nalazi u okrugu u kome je jedino slovačko mesto, članovi društva, sada sve malobrojniji, trude se da svojim aktivnostima sačuvaju svoju narodnu i kulturnu tradiciju i slovački identitet. Nadajmo se da će se situacija ipak promeniti nabolje, i to ne samo situacija, nego i svi mi. Jer ako ne oremo i ne sejemo, nećemo ni žeti, bićemo sve siromašniji i siromašniji (neko je rekao da se stepenom razvoja kulture meri nivo društvenog razvoja) i ostaćemo bez svega, nećemo moći da ostavimo potomcima amanet našeg slovačkog identiteta. A čovek koji nema identitet – ne postoji.

Sa slovačkog prevela: Danica Vŕbová

KULTÚRNO UMELECKÝ SPOLOK MLADOSŤ Z LUGU

Lug je vojvodinská dedinka vzdialená cca 45km od sídelného mesta Vojvodiny, Nového Sadu, a počíta zhruba 700 obyvateľov, z čoho 97% Slovákov. Kultúrno umelecký spolok bol založený hned’ po ukončení druhej svetovej vojny a odvtedy až po dnes cez spolok prešli stovky nadšencov, ktorí svojou nepretržitou prácou zachovávali bohaté kultúrne dedičstvo svojich predkov.

V rámci spolku pôsobilo viacero odbočiek, akými sú divadelná, hudobná, spevácka a tanečná, v ktorých bývalo zapojené vyše 100 členov. Najpočetnejší vždy býval folklórny súbor v ktorom pôsobili 3 skupiny: staršia, stredná a najmladšia. Všetko toto hovoríme v minulom čase, lebo v súčasnosti sa v tomto spolku situácia zmenila na horšie. Počet členov sa opaduje a tým pádom zaniká práca odbočiek. Príčin o takúto situáciu je mnoho a najviac vari vplýva to, že z Lugu mládež odchádza do väčšich miest na školenie, a potom tam i zostáva natrvalo. Posledné roky medzi najaktuálnejšie migrácie patrí odchod obyvateľov za prácou na Slovensko.

Vždy ako najmasovejší a najaktívnejší, folklórny súbor sa pravidelne zúčastňoval takmer na všetkých okresných a regionálnych folklorných podujatiach, a už tradične na najväčšom folklórnom festivale Slovákov Tancuj, tancuj…, ktorý dvakrát i organizoval (v rokoch 1990 a 2001).

Spolok zobral učasť i na Podpolianských slávnostiach v Detve v roku 1991, ako predstaviteľ vojvodinských Slovákov. V roku 2003 v rámci družobných výmen súborov zavítal na 8. ročníku folklórnych slávností pod Kráľovou Hoľou, a v roku 2006 účinkoval na 41. ročníku Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe a na medzinárodnom festivale EUROFOLKLÓR 2006 v Banskej Bystrici, tiež už tradične zavítal v Šumiaci. V roku 2008 súbor sa zúčastnil na Mládežnickom folklórnom festivale v Čerpotoku v Rumunsku, v tom istom roku pobudol na folklórnom podujatí v Iloku (Chorvátsko) a v roku 2017 na podujatí Slováci Slovákom v Levoči (Slovenská republika). Detský folklorny súbor Hájiček KUS Mladosť sa pravidelne zúčastňuje na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána, a v roku 2007 sa stal aj víťazom a za odmenu si získal odchod na Detské folklórne slávnosti do Duloviec. V roku 2018 Hájičekovci tiež zapôsobili na porotu Zlatej brány a boli odmenení druhým miestom. Iked’ teraz už zriedkavejšie spolok pestuje tradíciu spolupráce so slovenskými spolkami z Vojvodiny, v rámci ktorej sa organizujú návštevy s kultúrno umeleckým programom, v poslednej dobe spolok najviac spolupracuje so SKOS Jednota zo Šídu. Folklórny súbor, okrem výstupov v slovenských osadách, účinkoval aj na festivaloch, kultúrnych podujatiach a podujatiach iného rázu (napr. turistických), v Novom Sade, Valjeve, Levači, Banoštore… Ikeď stále menej početnejší ako tanečníci, speváci KUS Mladost’ spievali slovenské piesne na festivaloch v Pivnici, Starej Pazove, v Šíde, Kulpíne, v Iloku kde, okrem svojich pozoruhodných výstupov zapôsobili nielen na obecenstvo, ale mnohokrát si vyspievali aj ceny odborných porôt.

V roku 2015 KUS Mladost’ začal s realizáciou projektu V lipovom chládku a medovom sládku, je to podujatie ktoré má za cieľ:

 • promovať prácu včelárov a prezentovať med a medové výrobky,
 • prezentovať včelárstvo, ako prírodný zdroj na rozvoj poľnohospodárstva,
 • vytvorenie podmienok na hospodársky rozvoj dediny,
 • kreovanie ochrannej značky dediny,
 • rozvoj dedinskej turistiky,
 • pestovanie a zachovávanie kultúrnej a národnej tradície.

Aj napriek tomu že je Lug malou osadou, v pomere na vojvodinské osady obývajúce Slovákmi, ako i tomu, že pôsobí v okrese v ktorom je jedinou slovenskou osadou, členovia spolku, teraz čoraz viac málopočetnejší, snažia sa svojou aktivitou zachovávať svoju ľudovú a kultúrnu tradíciu a slovenskú identitu. Dúfajme, že sa situácia predsa len zmení na lepšie, a to nie iba situácia, ale aj my všetci. Lebo ak neorieme a nesejeme, nebudeme ani žat’, budeme čoraz chudobnejší a chudobnejší (niekto povedal, že stupňom rozvoja kultúry sa merá úroveň spoločenského rozvoju) a prídeme o všetko, našim potomkom nezanecháme žiadne dedičstvo našej slovenskej identity. A človek bez identity – nejestvuje.

Predsedníčka KUS Mladosť z Lugu

Anna Čelovská

Predsednica KUD „Mladost“ iz Luga

Ana Čelovski