KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO “PETROVAČKA DRUŽINA” IZ BAČKOG PETROVCA / KULTÚRNO UMELECKÝ SPOLOK PETROVSKÁ DRUŽINA Z BÁČSKEHO PETROVCA

Sagu o slovačkim kulturno-umetničkim društvima u Vojvodini, koju imate prilike da pratite na našem portalu, nastavljamo punom parom. Kao drugo društvo koje ćemo Vam predstaviti, izabrali smo ono najstarije – KUD „Petrovačka družina“ iz Bačkog Petrovca. Svojom bogatom istorijom i vrednim radom na očuvavanju i unapređenju narodne kulture Slovaka u Bačkom Petrovcu, ovo društvo je sigurno zaslužilo pažnju šire javnosti. To nas je motivisalo da popričamo sa njegovom predsednicom, Danielom Leginj-Sabo.

„Trenutno, najstarije slovačko kulturno-umetničko društvo u Vojvodini, koje ove godine obeležava 128 godina rada, funkcioniše veoma dobro. U svojim brojnim sekcijama okuplja oko stotinu aktivnih članova. Imamo folklornu i pevačku dečju grupu za najmlađe, folklornu i pevačku dečju grupu za decu srednjeg uzrasta, kao i folklornu i pevačku grupu za odrasle. Mogu se pohvaliti i činjenicom da društvo raspolaže velikim brojem kvalitetnih solista svih uzrasta. Osim toga, našu delatnost obogaćuju i dve pozorišne grupe, za decu i za odrasle“ – objašnjava predsednica Leginj-Sabo.

„Pošto smo pri kraju godine, možemo napraviti osvrt na naše aktivnosti u godini koja ostaje za nama. Možemo reći da su sve naše grupe, u skladu sa svojim kategorijama, učestvovale na svim najvećim slovačkim festivalima u našoj državi. Obe dečje pevačke grupe učestvovale su na Dečjem folklornom festivalu „Zlatna kapija“ u Kisaču, folklorna grupa za odrasle učestvovala je na Folklornom festivalu „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu, dečje folklorne grupe gostovale su u Mađarskoj (u Slovačkom Komlošu), takođe u Slovačkoj (u Svetom Petru), a folklorni ansambl za odrasle bio je na festivalu „Očovska folklorna hruda“ u Slovačkoj (u Očovi). Poslednja novost je da su učestvovali u folklornom šou „Zem spieva“. Kada je reč o pevačkim festivalima, upravo smo završili projekat u kojem smo bili suorganizatori festivala „Spievajže si, spievaj“, koji se svake godine održava u Bačkom Petrovcu. Nedavno je naša pevačica, Šaili Ponjiger-Forero, učestvovala na festivalu „Susreti u pivničkom polju“, gde je osvojila treće mesto“ – završava priču o ovogodišnjoj delatnosti društva predsednica Daniela Leginj-Sabo.

Možete li nam dočarati svoje utiske sa snimanja folklorne emisije „Zem spieva“?

„Bilo je zanimljivo. Novo iskustvo, nova saznanja, nova spoznaja o tome kako se snima u jednom toliko velikom studiju nacionalne televizije, pozitivna energija sa kojom se sve to pripremalo… Planiranje kako tamo predstaviti društvo, velika odgovornost kako predstaviti Bački Petrovac. Dakle, programska komisija društva insistirala je na tome da to bude običaj, ni u kakvom slučaju stilizacija. Da bismo, kada nam je već pružena šansa da predstavljamo bogatstvo folklorne kulture koju imamo u Bačkom Petrovcu, pazili da odprezentujemo izvorne narodne petrovačke autentične pesme, da se predstavimo u tradicionalnim nošnjama i pokažemo običaje, kojima se Petrovčani i dan-danas ponose. Naravno, trudili smo se da to sve prezentujemo kao narod koji više od 250 godina živi u Bačkom Petrovcu i koji ima šta da pokaže. Tamo smo nastupili sa običajem „Dobili ste lep poziv“, tj. sa delom svadbenog obreda. Publika u studiju nam je pružila veliki aplauz, nastup se dopao i žiriju, koji je postavljao pitanja i o dramskim crtama, jer su bili obavešteni o tome da u Petrovcu imamo bogatu pozorišnu tradiciju. Hvalili su nas, ali, nažalost, nismo prošli u drugo kolo. No, nije nam uopšte žao zbog toga, jer imamo čime da se ponosimo. Predstaviti se u takvoj emisiji, kao što je „Zem spieva“, je velika čast. Želela bih ovim putem da čestitam i kolegama iz KPD „Jednota“ iz Gložana, koji su učestvovali u istom krugu sa nama, na veoma lepoj izvedbi svoje koreografije „Pod prozorom“. Takođe bih čestitala i Ani Zornjan, koja je iz naše grupe prošla u polufinale.“

Kakve aktivnosti planira „Petrovačka družina“ u 2020. godini?

„U naše stalne aktivnosti spada organizovanje smotre dečjih folklornih sastava u našoj opštini, Dani Petrovca, izložba koju organizujemo tim povodom, jer „Petrovačka družina“ ima i edukativni karakter, kada kognitivno utiče na svoje poštovaoce i posetioce. Svake godine organizujemo tematsku izložbu na neku temu iz folklorne delatnosti naših Petrovčana. Planiramo učešće na našim najvećim festivalima, prijem gostiju iz dijaspore, posetu inostranstvu, a najglavnije – koračanje već dobro utabanim puteljcima, očuvanje riznice našeg naroda, narodnih običaja i tradicija, pa prenošenje istih najmlađim generacijama, jer ćemo samo tim putem osigurati svoju budućnost i moći ponosno stajati sa predstavnicima drugih naroda.“

Još nekoliko redaka o „Petrovačkoj družini“:

Društvo je aktivno pod ovim nazivom od 2001. godine. Tokom svog rada na kultrnom polju, koji traje više od veka, društvo je učestvovalo na mnogobrojnim domaćim i inostranim festivalima i programima, na kojima je osvajalo i značajne nagrade. Tradicija „Družine“ nije samo dostojno predstavljanje sopstvenog rada i entuzijazma, već i Petrovca i divne slovačke pesme, igre, nošnje, kao i jezika vojvođanskih Slovaka. Moramo pomenuti da iza društva stoje i brojne porodice, u kojima se vredno i predano priprema, štirka i pegla nošnja. Društvo podržava i lokalna samouprava, ali i bačkopetrovačka Opština. „Petrovačka družina“ im se za pažnju zahvaljuje dobrim imenom, koje je zaslužila kvalitetnom igrom, pevanjem i plesom. Slovačke tradicije i identitet ponosno čuvaju i usađuju u dečja srca, u kojima će se ljubav prema maternjem jeziku širiti i opstajati i ubuduće.

Ságu o slovenských kultúrno umeleckých spolkoch vo Vojvodine, ktorú mate možnosť sledovať na našom portály, usilovne pokračujeme. Ako druhý spolok, ktorý Vám tu predstavíme, zvolili sme si ten najstarší – KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca. Svojimi bohatými dejinámi a usilovnou prácou na zachovávaní a zveľaďovaní ľudovej kultúry Slovákov v Báčskom Petrovci určite si zaslúžil priazeň širokej verejnosti. Z toho dôvodu dali sme sa na kus reči s jeho predsedníčkou Danielou Legíňovou-Sabovou.

“V súčasnosti najstarší kultúrno umelecký spolok na Dolnej zemi, ktorý tohto roku zaznamenáva 128 rokov pôsobenia, funguje veľmi dobre. Úhrnne počíta so 100 aktívnych členov vo svojich sekciách, ktoré sú mnohopočetné. Máme najmladšiu detskú spevácku skupinu, najmladšiu detskú tanečnú skupinu, strednú detskú spevácku skupinu, strednú detskú tanečnú skupinu, ako aj najstaršiu tanečnú a najstaršiu spevácku skupinu. Ešte sa môžem pochváliť, že spolok disponuje aj veľkým počtom kvalitných sólistov, v každej vekovej kategórii. Okrem toho, našu činnosť ešte obohacujú aj dve divadelné skupiny, čiže detská a pre dospelých” – vysvetľuje predsedníčka Legíňová-Sabová.

“Keďže sme na sklonku roka, môžeme spraviť súhrn činnosti, povedať, že sa všetky naše skupiny, podľa svojich kategórií, zúčastnili všetkých najväčších slovenských festivaloch v našej krajine. Obe detské spevácke skupiny boli v Kysáči na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána, dospelá folklórna skupina zúčastnila sa Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch, detské skupiny hosťovali v Maďarsku (v Slovenskom Komlóši), tiež na Slovensku (v Svätom Petri) a dospelá skupina pobudla na festivale Očovská folklórna hruda v Očovej na Slovensku, najnovšie sa však zúčastnili aj v relácii Zem spieva. Keď ide o spevácke festivaly, práve sme dokončili projekt, kde sme boli spoluorganizátormi festivalu Spievajže si, spievaj, ktorý každoročne býva v Báčskom Petrovci. Teraz naša speváčka Shaili Ponigerová-Forero účinkovala na festivale Stretnutie v pivnickom poli, kde vyspievala pozoruhodnú tretiu cenu” – uzaviera rozprávku o celoročnej činnosti Petrovskej družiny predsedníčka Daniela Legíňová-Sabová.

Môžete nám priblížiť svoje dojmy z nahrávania folklórnej šou Zem spieva?

“Bolo to zaujímavé. Nová skúsenosť, nové poznatky, nové vedomosti o tom, ako sa nahráva v jednom takom veľkom štúdiu nacionálnej televízie, pozitívna energia, s ktorou sa všetko to pripravovalo… Plánovanie, ako tam predstaviť spolok, veľká zodpovednosť, ako tam predstaviť Báčsky Petrovec. Čiže, programová komisia spolku trvala na tom, aby to bol pôvod, žiadna štylizácia. Aby sme, už keď sme dostali jednu takú veľkú šancu predstaviť bohatstvo kultúry folklóru, ktoré máme v Báčskom Petrovci, dbali na to, aby tam boli pôvodné ľudové petrovské autentické pesničky, aby sme sa tam predstavili v pôvodných krojoch a ukázali obyčaje a zvyky, na ktoré sú Petrovčania aj dnes veľmi hrdí, a aby sme sa predstavili ako viac ako 250-roční obyvatelia Petrovca, ktorí majú čo ukázať. Predstavili sme sa tam s obyčajou Dostáli ste peknô pozdravenia, čiže započínačkou na oddávkach. Obecenstvo v štúdiu nám veľmi tlieskalo, tiež sa to páčilo aj porote, vypytovali sa potom aj o dramatických vložkách, lebo boli oboznámení o tom, že v Petrovci máme bohatú divadelnú tradíciu. Chválili nás, no žiaľ, nepostúpili sme do druhého kola, ale vôbec nebanujeme, lebo máme byť na čo pyšní. Veľká česť je predstaviť sa na takom podujatí, akým je šou Zem spieva. Chcela by som touto cestou zagratulovať aj naším Hložiancom, ktorí veľmi pekne odtančili svoj tanec Pod oblokom, ako aj zagratulovať Anke Zorňanovej, ktorá v tej skupine nás troch postúpila ďalej.“

Aké aktivity plánuje Petrovská družina na rok 2020?

„V naše bežné aktivity patrí organizovanie detskej folklórnej prehliadky našej obce, Dni Petrovca, výstava z tejto príležitosti, lebo Petrovská družina má aj edukačnú činnosť, keď kognitívne pôsobí na svojich priaznivcov a návštevníkov. Každoročne organizujeme tematickú výstavu na tému folklórnej činnosti našich Petrovčanov. Plánujeme sa zúčastniť na našich najväčších festivaloch, prijať hostí zo zahraničia, odísť do zahraničia a hlavne šliapať po vyšliapaných chodníčkoch, zachovávať najväčšiu klenotnicu nášho národa, ľudové zvyky, obyčaje a tradície, odovzdávať ich najmladším generáciám, lebo si len takto zabezpečíme našu budúcnosť a budeme môcť hrdo stáť v rade s predstaviteľmi iných národov.“

Ešte zopár riadkov o Petrovskej družine:

Spolok pôsobí pod týmto menom od roku 2001. Počas svoje viac ako storočnej práce na kultúrnom poli, spolok sa zúčastňuje na rôznych domácich a zahraničných podujatiach, kde získava aj pozoruhodné ocenenia. Tradíciou spolkárov je dôstojne reprezentovať nielen vlastnú prácu, záľubu, ale aj Petrovec a krásnu slovenskú pieseň, tanec, kroj a reč vojvodinských Slovákov. Nemožno nespomenúť, že za spolkom stoja početné rodiny, v ktorých sa kroje starostlivo chystajú, škrobia, žehlia… Za spolkom tiež stojí tiež aj vedenie lokálnej samosprávy, ale aj Petrovca. Spolkári sa im za starostlivosť odvďačujú dobrým menom, ktoré si zaslúžili kvalitným tancom, spevom a hrou. Slovenskosť si s hrdosťou zachovávajú a vštepujú do detských srdiečok, v ktorých sa láska k materinskej reči bude rozmáhať a pretrvávať aj v budúcnosti.