ЛЕТЊЕ РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА ДА ИЛИ НЕ?

Док је на сна­зи закон из 2006. године, у нашој земљи ће се пошто­вати одлука о про­мени зим­ског вре­мена у лет­ње – 25. марта, у два сата после поноћи.

Када је про­шлог ме­се­ца Европ­ски пар­ла­мент до­нео ре­зо­лу­ци­ју ко­јом се пред­ла­же од­у­ста­ја­ње од ре­жи­ма лет­њег и зим­ског ра­чу­на­ња вре­ме­на, јав­ност у Ср­би­ји оче­ки­ва­ла је да ће и код нас не­ко по­кре­ну­ти слич­ну ини­ци­ја­ти­ву, али Ми­ни­стар­ство при­вре­де од­ба­ци­ло je та­кву мо­гућ­ност. Са­оп­шти­ло је да на осно­ву За­ко­на о ра­чу­на­њу вре­ме­на, лет­ње ра­чу­на­ње вре­ме­на у 2018. го­ди­ни по­чи­ње 25. мар­та, у два са­та по­сле по­но­ћи. „Та­ко ће се, по­ме­ра­њем за је­дан час уна­пред, вре­ме у два са­та ра­чу­на­ти као три са­та”, на­ве­де­но је у са­оп­ште­њу. За­кон о ра­чу­на­њу вре­ме­на об­ја­вљен је у „Слу­жбе­ном ли­сту СЦГ” 2006. го­ди­не и при­ме­њу­је се, ка­ко нам је ре­че­но у Ре­пу­блич­ком се­кре­та­ри­ја­ту за за­ко­но­дав­ство, све док На­род­на скуп­шти­на не од­лу­чи друк­чи­је. 

Ини­ци­ја­ти­ва Европ­ског пар­ла­мен­та о од­у­ста­ја­њу од ре­жи­ма про­ме­не вре­ме­на усле­ди­ла је на­кон што је ана­ли­зом утвр­ђе­но да по­ме­ра­ње ка­заљ­ки за је­дан сат не­га­тив­но ути­че на здра­вље, оп­ште ста­ње људ­ског ор­га­ни­зма и без­бед­ност у са­о­бра­ћа­ју. Не­ке зе­мље, има­ју­ћи у ви­ду ове ана­ли­зе, још ра­ни­је су до­не­ле од­лу­ку о уки­да­њу про­ме­не вре­ме­на. Ру­си­ја је та­ко по­сту­пи­ла 2011, и то на осно­ву из­ве­шта­ја Ру­ске ака­де­ми­је ме­ди­цин­ских на­у­ка, ко­ји је ука­зао на по­раст бро­ја ср­ча­них уда­ра, па и уче­ста­ли­ја са­мо­у­би­ства.