MILAN KRKOBABIĆ POSETIO JE OPŠTINU BAČKI PETROVAC MILAN KRKOBABIĆ NAVŠTÍVIL BÁČSKY PETROVAC

Uoči manifestacije „Slovačke narodne svečanosti“ Bački Petrovac je 7. avgusta, u sredu, posetio ministar za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić sa najbližim saradnicima. Lep doček mu je obezbedio predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić sa bliskim saradnicima. Ministar Krkobabić nije skrivao zadovoljstvo, što je u poseti ovom jedinstvenom selu, a i što dosad nije bio u prilici da dođe jako dobro zna sve o ovoj sredini. Istakao je, da su sela temelj zdravog društva, kao i seoske zadruge, te da je udruživanje osnova napretka i uspešnog poslovanja. Trenutno je u toku Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, treći po redu koji raspisuje Kabinet ministra zaduženog za regionalni razvoj i traje do 15. avgusta za stare i novoformirane zadruge i do 1. septembra za složene zadruge.

Ove reči samo potvrđuju njegov interes za razvoj seoskih sredina:

„Ovde u Bačkom Petrovcu osnovana je prva zadruga u Srbiji 1846. godine, a treća u regionu. Zagruge i zadrugarstvo su stožer ratarske proizvodnje ovog kraja.“

Dalje navodi: „Realizujemo projekat „500 zadruga u 500 sela“ i sa ponosom možemo istaći da je od početka projekta formirano čak 513 zadruga. Iz pomenutog državnog projekta pomognut je do sada rad 94 zadruge, na teritoriji čitave Srbije, a Južnobački okrug je dobio blizu 87 miliona dinara za 7 zadruga. Ali to nije sve, za za zadruge u Srbiji biće još izdvojeno 667 miliona dinara.“

    U delegaciji je bio i akademik Dragan Škorić, član SANU, koji je istakao da je ovaj kraj poznat po hmeljarstvu, gajenju konoplje, sirka kao i lekovitog bilja. Stoga je dodao: „Apelujem da se do proleća naredne godine ovde formiraju četiri velike zadruge koje bi se bavile industrijskim i lekovitim biljem za široku primenu.“

Delegacija je posle posetila u Gložanu uspešnu zadrugu „Zlatno zrno“.

Inače za zadrugare je ovih dana stigla nova vest, vla­da Sr­bi­je je do­ne­la od­lu­ku da u nared­ne tri go­di­ne (2018 – 2020) bu­de ulo­že­no 25 mi­li­o­na evra u oži­vlja­va­nje zadru­gar­stva. Prak­tič­no, 500 za­dru­ga tre­ba da na­pra­vi pr­ve ve­li­ke ko­ra­ke u ob­no­vi za­pu­šte­nih srp­skih se­la. Treba da budu osno­va­ne no­ve i revitalizova­ne po­sto­je­će za­dru­ge.

Ana Horvatova

V predvečer podujatia Slovenských národných slávností v stredu 7. augusta minister regionálneho rozvoja a koordinácie verejných podnikov Milan Krkobabić s najbližšími spolupracovníkmi navštívili Báčsky Petrovec. Príjemné privítanie mu zabezpečil predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić s blízkymi spolupracovníkmi. Minister Krkobabić neskrýval potešenie z návštevy tejto jedinečnej dediny, v ktorej bol po prvýkrát, keďže nemohol skôr prísť, o tejto oblasti vie všetko. Zdôraznil, že dediny sú základom zdravej spoločnosti a poľnohospodárske družstvá, ako i združenie je základom prosperity a úspešného podnikania. V súčasnosti je zverejnený tretí v poradí súbeh Kabinetu ministra regionálneho rozvoja a koordinácie práce verejných podnikov a trvá do 15. augusta pre staré a novovytvorené družstvá a do 1. septembra pre zložité družstvá.

Tieto slová len potvrdzujú jeho záujem o rozvoj vidieka:

„Prvé družstvo v Srbsku bolo založené tu v Báčskom Petrovci v roku 1846 a tretie v regióne. Družstvá sú základom poľnohospodárskej výroby tohto regiónu.“

Ďalej uvádza: „Realizujeme projekt 500 družstiev v 500 dedinách a môžeme s hrdosťou poukázať na to, že od začiatku projektu bolo vytvorených až 513 družstiev. Z uvedeného štátneho projektu doteraz bolo v celom Srbsku podporených 94 družstiev a Juhobáčsky obvod dostal takmer 87 miliónov dinárov pre 7 družstiev. To však nie je všetko, pre družstvá v Srbsku bude vyčlenených 667 miliónov dinárov.“

Delegácia navštívila aj hložianske družstvo Zlatno zrno.

    Súčasťou delegácie bol aj akademik Dragan Škorić, člen Srbskej akadémie vied a umení, ktorý zdôraznil, že tento región je známy pestovaním chmeľu, pestovaním konopí, ciroku a liečivých rastlín. Dodal: „Vyzývam, aby sa do jari budúceho roku vytvorili štyri veľké družstvá, ktoré by sa zaoberali priemyselnými a liečivými rastlinami pre široké uplatnenie.“

Inak prišli nové správy pre družstvá a vláda Srbska sa rozhodla investovať v nasledujúcich troch rokoch (2018 – 2020) 25 miliónov eur pri revitalizácii družstiev. Prak­ticky 500 družstiev by malo realizovať pr­vé veľké kroky v obnovovaní takmer opustených srbských dedín. Inak mali by byť buď založené, buď revitalizované existujúce družstvá.

Anna Horvátová