MLADA AMBICIOZNA ROMKINJA – TERRNI AMBICIOZNO RROMNJI

Jedna od takvih je Aleksandra Aleksandrović, koja je od svoje šeste godine života učila da svira harmoniku u klasi prof. Nade Vještica.

Nakon uspešno završene  niže muzičke škole, upisuje srednju muzičku školu “Isidor Bajić” smer teoretski i usavršava se na klaviru, uz uporedno usavršavanje  na instrumentu harmonika.

Uporedo sa muzičkom pohadjala i osnovnu školu “Jožef Atila” u Novom Sadu. U obe škole Aleksandra je ostvarila odličan uspeh.

Uporedo sa srednjom muzičkom školom, uspešno pohađa i završava Romologiju na univerzitetu filozofskih nauka, u klasi prof. dr Svenke Savić.

Imala  je niz nastupa kako na republičkim tako i na međjunarodnim takmičenjima uz ostvarene zapažene rezultate. Aktivno uzima učešće kako solo tako i u muzičkim sastavima  na svim promotivnim i humanitarnim kulturnim manifestacijama.

Dosadašnji nastupi u zemlji: Novi Sad, Beograd, Smederevo, Šabac, Loznica, Subotica, Ruma, Novi Bečej, Kragujevac.

Dosadašnji nastupi u inostranstvu: Hrvatska, Madjarska, Italija, Nemačka, Austrija, Holandija, Češka, Poljska, Bosna i Hercegovina.

Završila je Akademiji umetnosti u klasi dr prof. Nicea Fracilea u Novom Sadu na smeru etnomuzikologija sa usavrsavanjem na instrumentu klavir i tambura prim.

Nakon toga upisuje master studije primenjeno pozoriste na dramskom departmanu. Zimski semestar  na novosadskoj akademiji, a letnji u Norveskoj na fakultetu za primenjene umetnosti u Bergenu.

Svoje neformaln obrazovanje Aleksandra je sticala uporedo sa srednjom muzičkom školom i fakultetom. Naime, aktivno volontira u romskim i neromskim udruženjima koji uzmedju ostalog imaju za cilj unapredjenje ljuckih prava.

Pored svog maternjeg jezika koji je negovala još od osnovne škole, poznaje italijanski, engleski, nemački i mađarski jezik.

Svojim ponašanjem i postignitim rezultatima na polju obrazovanja, predstavlja svakako uzor mladjim generacijama, pogotovu kada je mlada romska populacija u pitanju.

Posebno istice da nacionalnosti kao takve i ne postoje, da postoji samo ljudskost, čovek dobar ili loš.

Aleksandra je sve ovo postigla do svoje dvadeset i šeste godine, a ima velike ciljeve za budućnos. Uskoro planira da odbrani svoj master rad i dalje da proširi svoje obrazovanje. Sebe u budućnosti i vidi u obrazovanju, jer želi da svoje znanje prenese mladim generacijama.

Na podršci se zahvaljuje svojoj porodici i prijateljima, poručuje svima, pogotovo mladima: “ Idite za svojim ciljevima, budite uporni, istrajni, disciplinovani, radni i cenite, volite, poštujte sebe i  druge po delima, a ne po boji kože.

Za vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić

 

Jekh katar kasave si e Aleksandra Aleksandrović, savi katar pire šov brš sićol te đilabel harunikaa ande klasa kaj prof. Nada Vještica.

Kana gatisarda e teluni bašalni škola, teljarel ande maškarutni bašalni škola “Isidor Bajić” ande vorta teorisko thaj bajrarel piro džangipe po klaviri, sar vi po instrument harmonica.

Ande vrjama sićomasa ande bašalni škola, džalas vi ande fundiski škola “Jožef Atila” ando Novi Sad. Ande liduj škole e Aleksandra sikada piro vučo džanglipe.

Kana džalas ande maškarutni škola, džalas thaj agorisarda e Romologija po unerviziteto filozofske naukengo, ande klasa kaj prof. dr Svenka Savić.

Sas las but sikadimata sar po ropubličko gajda vi pe maškarthemutne takmičenjujra e sikade vuče thanenca. Aktivno del piro sikasipe sar solo gajda vi ande bašalne ćidimata pe se promotivne thaj humanitarne kulturne manifestacije.

Dži adjesutno džanglipe ande phuv sikada ando: Novi Sad, Beogrado, Smederevo, Šabaco, Loznica, Subotica, Ruma, Novi Bečej, Kragujevac.

Dži adjesutno džanglipe ando inostranstvo: Hrvatsko, Ungrika, Italija, Njamcicko, Austrija, Holandija, Češko, Poljsko, Bosna i Hercegovina.

Agorisarda e Akademija umetnosti ande klasa kaj prof. dr Nicea Fracilea ando Novi Sad pe vorta etnomuzikoligija thaj usavrpavanje po instrumento klaviri thaj tambura prim.

Pala kava pamosarel e master sudije primenjeno pozorište pe dramsko departmano. Ivendesko semestri pe norveško akademija, a milajesko ande Norveško po fakulteto pala primenjene umetosti ando Bergeno.

Piro biformalno džanlipe e Aleksandra therda ande vrjama kana džalas ande maškarutni bašalni skola thaj fakulteto. Aktivno si ande rromane thaj birromane kidimata save sašar aver so keren, silen ciljo te anlunisaren manušane vorte.

Paše piri dejaki čhib savi lesamarel katar e fundoski škola, pindžarel italijansko, engikani, njamcicko thaj ungrika čhib.

Pire sikavimasa thaj aresimasapo obrazovanje, si uzor terrnege save aven, a majbut pale terrne save si Rroma.

Lako inkalipe si kaj e nacionanostujra sar kasave vi naj, kaj si samo manušipe, manuš lačho thaj bilačho.

E Aleksandra kava sa aresli džike pire biš taj šov brš, a si las bare ciljujra pala vrjama savi avel. Ande harni vjama kamel te gatisarel piri master bući thaj te buljarel piro džanglipe. Pes dićhel ando obrazovanje, kaj kamel te piro therdo džanlipe nakhavel terrnege save aven.

Po inćaripe naisarel pire kherutne njamonege thaj amalenge thaj poručil savorenge, majbut e terrnege: „Džan pala tumare ciljura, aven uporne, zurale, disciplinovane, bućarne thaj cenin, kamaven, poštujim tumen thaj avren pe kova so kerdine, a ne boja morćaci.

 

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić