NA PRAGU SETVE KUKURUZA

Ratarima predstoje prolećni radovi na njivama. Kukuruz, naša najvažnija biljna vrsta ove godine na području Jablaničkog okruga zauzeće 25000 ha površine. Pri izboru hibrida za setvu kukurza slušati savete stručnjaka i koristiti iskustva iz prethodnih godina.
Ukoliko se radi o većoj površini pod kukuruzom, treba sejati nekoliko hibrida različitih FAO grupa zrenja. Kukuruz sukcesivno sejati i to: I. dekada aprila 15-20%, u II. dekadi 50-60% i u III. dekadi 20-35%. Ukoliko iz bilo kojih razloga setvu moramo obaviti u maju, onda treba sejati hibride kraće vegetacije, koji su tolerantniji na kasniju setvu. U cilju dobijanja stabilnijih prinosa korisno je odabrati bar dva-tri hibrida.
Setva je kompleksna agrotehnička mera jer se sastoji od više elemenata: vremena, gustine i dubine setve. Kukuruz je toploljubiva biljka i treba ga sejati kada se temperatura zemljišta na dubini setve (5-7cm) ustali na 10-12 stepeni. Zemljište mora biti zagrejano ali ne i isušeno. Gustina sklopa zavisi od hibrida, plodnosti zemljišta, od rezervi vlage u zemljištu, očekivane količine i rasporeda padavina tokom vegetacije kukuruza. Na plodnijim zemljištima, boljeg kapaciteta za vodu, kao i onim područjima gde ima više padavina u toku vegetacije, može se sejati gušće i obrnuto. Gustina setve srednje ranih hibrida je 55-60.000 biljaka po hektaru, srednje kasnih 50-55.000, kasnih 45-50.000 biljaka. Broj biljaka po jedinici površine je važna komponenta prinosa. Optimalna gustina odnosno optimalni broja biljaka po jedinici površine jedan je od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi do smanjenja prinosa. Kukuruz se seje na dubinu od 5-7cm.
Greške koje se učine u setvi samo se delimično mogu popraviti, pa se stoga ova agrotehnička mera, pored obrade zemljišta i đubrenja, ubraja u najznačajnije u proizvodnom procesu kukuruza.
Autor: Boban Stanković

Izvor: PSSS