NACIONALNA MATURA – USLOV ZA UPIS NA FAKULTET

Đa­ci ko­ji su u te­ku­ćoj škol­skoj go­di­ni upi­sa­li ne­ku od če­tvo­ro­go­di­šnjih sred­njih ško­la u Sr­bi­ji pr­va su ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka ko­ja će ume­sto sa­da­šnjeg ma­tur­skog is­pi­ta po­la­ga­ti ta­ko­zva­nu na­ci­o­nal­nu ma­tu­ru, ko­ju  po­mi­nje Mla­den Šar­če­vić, mi­ni­star pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja. 

Po­red to­ga što će, kao i do­sad, pre­sta­vlja­ti za­vr­šni sred­njo­škol­ski is­pit, ona će bi­ti i di­rekt­na ula­zni­ca na ve­ći­nu fa­kul­te­ta, bez oba­ve­znog po­la­ga­nja pri­jem­nog is­pi­ta, ob­ja­šnja­va su­šti­nu uvo­đe­nja na­ci­o­nal­ne ma­tu­re Ra­di­vo­je Stoj­ko­vić, pred­sed­nik Za­jed­ni­ce gim­na­zi­ja Sr­bi­je. Dru­ga spe­ci­fič­nost dr­žav­ne ma­tu­re je­ste to što će uve­sti iden­tič­ne te­sto­ve u ce­loj ze­mlji od­re­đe­ne na re­pu­blič­kom ni­vou, a ne kao do sa­da bi­ra­ne u sred­njim ško­la­ma. 

Fa­kul­te­ti­ma će bi­ti osta­vlje­no na vo­lju da od­lu­če da li će za­dr­ža­ti pri­jem­ne is­pi­te, ali po­en­ta uvo­đe­nja na­ci­o­nal­ne ma­tu­re je­ste, ka­ko ob­ja­šnja­va Stoj­ko­vić, da oni bu­du uki­nu­ti na ve­ći­ni vi­so­ko­škol­skih usta­no­va.

– Na­ci­o­nal­na ma­tu­ra je na­pra­vlje­na da, uz to što je za­vr­šni is­pit pro­ve­re zna­nja, bu­de isto­vre­me­no vred­no­va­na i kao pri­jem­ni za fa­kul­tet 2021. go­di­ne. Na­da­mo se da će ve­ći­na vi­so­ko­škol­skih usta­no­va to da pri­hva­ti, jer je to bio cilj Mi­ni­star­stva pro­sve­te ka­da je uve­lo na­ci­o­nal­nu ma­tu­ru. Mo­gu­će je da pri­jem­ni is­pi­ti, od­no­sno ne­ka vr­sta do­dat­nog te­sti­ra­nja, osta­nu na umet­nič­kim fa­kul­te­ti­ma, pa i onim za ko­je vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje, kao što su elek­tro­teh­nič­ki, prav­ni i ar­hi­tek­ton­ski fa­kul­tet- is­ti­če Stoj­ko­vić i na­po­mi­nje da će đa­ci ko­ji za­vr­še tro­go­di­šnje sred­nje ško­le ima­ti svoj za­vr­šni is­pit ta­ko­đe od­re­đen na na­ci­o­nal­nom ni­vou, ali on ne­će pred­sta­vlja­ti dr­žav­nu ma­tu­ru, ni­ti će bi­ti ula­zni­ca na fa­kul­tet. 

Is­pit iz ma­ter­njeg je­zi­ka bi­će oba­ve­zni deo na­ci­o­nal­ne ma­tu­re za sve đa­ke, dok će za­dat­ke iz ma­te­ma­ti­ke po­la­ga­ti svi ko­ji su taj pred­met ima­li du­že od dve go­di­ne. Tre­ći deo dr­žav­ne ma­tu­re u gim­na­zi­ja­ma bi­će iz pred­me­ta po iz­bo­ru sa ta­ko­zva­ne li­ste pred­me­ta za ko­je po­sto­je stan­dar­di za kraj op­šteg sred­njeg obra­zo­va­nja, a tu su he­mi­ja, fi­zi­ka bi­o­lo­gi­ja, isto­ri­ja, ge­o­gra­fi­ja, stra­ni je­zi­ci, ma­te­ma­ti­ka za one ko­ji su je uči­li kra­će od tri go­di­ne. U umet­nič­kim ško­la­ma to će bi­ti test iz umet­nič­kih pred­me­ta, a u sred­njim struč­nim ško­la­ma iz ključ­nih struč­nih pred­me­ta.

– Ma­tu­ran­ti ko­ji že­le, po­red srp­skog i ma­te­ma­ti­ke, mo­gu po­la­ga­ti te­sto­ve ne iz jed­nog, već iz dva, pa i tri iz­bor­na pred­me­ta. Ova mo­guć­nost je uve­de­na za slu­čaj da ne­ki fa­kul­te­ti, kao me­di­cin­ski na pri­mer, za pri­jem za­tra­že po­lo­žen na­ci­o­nal­ni is­pit iz dva iz­bor­na pred­me­ta. Ako ula­zni­ca za taj fa­kul­tet, po­red srp­skog i ma­te­ma­ti­ke, bu­du i za­vr­šni te­sto­vi na dr­žav­noj ma­tu­ri iz bi­o­lo­gi­je i he­mi­je, ma­tu­ran­ti kao tre­ći, oba­ve­zni, deo na­ci­o­nal­nog is­pi­ta mo­gu po­la­ga­ti bi­o­lo­gi­ju, a on­da za­tra­ži­ti da po­la­žu i če­tvr­ti test iz he­mi­je – ob­ja­šnja­va Stoj­ko­vić, ko­ji je i di­rek­tor no­vo­sad­ske Gim­na­zi­je „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“.

Na­ci­o­nal­na ma­tu­ra će, na­gla­ša­va on, omo­gu­ći­ti da đak isto­vre­me­no kon­ku­ri­še na vi­še fa­kul­te­ta, kao što sa­da osma­ci pri pri­je­mu u sred­nje ško­le upi­su­ju 20 že­lja. 

Izvori: paragraf.rspolitika.rs