НАТАЛИТЕТ ПОДРАЗУМЕВА И ВЕЋУ „ЉУБАВ” ДРЖАВЕ Захтев вишечланих породица да примају накнаду до пунолетства трећег детета већ две године стоји у некој фиоци, тврде у Удружењу мајки са троје деце

Иако је ви­ше од 106.000 љу­ди пот­пи­са­ло пе­ти­ци­ју да мај­ке тро­је де­це при­ма­ју на­кна­ду до пу­но­лет­ства тре­ћег де­те­та, ова пе­ти­ци­ја већ две го­ди­не сто­ји у пар­ла­мен­ту Ср­би­је и ни­ка­да ни­је до­шла на днев­ни ред скуп­штин­ског за­се­да­ња, преноси „Политика“.

Ми­ли­на Ми­ли­ћев, пред­став­ни­ца Удру­же­ња мај­ки са тро­је де­це, ко­је је по­кре­ну­ло пот­пи­си­ва­ње ове пе­ти­ци­је, не кри­је раз­о­ча­ра­ње што ни­ко од над­ле­жних ко­ји се у јав­но­сти за­ла­жу за по­ве­ћа­ње на­та­ли­те­та и бор­бу про­тив бе­ле ку­ге ни­ка­да ни­је при­мио пред­став­ни­ке овог удру­же­ња ко­ји су од­го­во­ри­ли на де­мо­граф­ски „иза­зов” и др­жа­ви да­ро­ва­ли тро­је де­це. 

Удру­же­ње мај­ки тро­је де­це об­ја­ви­ло је кра­јем ја­ну­а­ра и јав­ни по­зив свим ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма и дру­штве­но од­го­вор­ним ком­па­ни­ја­ма да по­мог­ну у за­по­шља­ва­њу ро­ди­те­ља тро­је и ви­ше де­це.

До да­нас им се ја­вио са­мо вла­сник јед­ног по­љо­при­вред­ног га­здин­ства, ко­ји је по­ну­дио да за­по­сли мај­ку че­тво­ро де­це. 

Извор: „Политика“