НОВИ РОКОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) саопштила је данас да су утврђени нови рокови за достављање финансијских извештаја прописани Законом о рачуноводству.

Рокови су утврђени у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника.

Померени су и рокови за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести изазване вирусом Sars-Cov-2 и у складу са Одлуком о укидању ванредног стања, објављеном 6. маја.

Стога, рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја истиче 4. августа 2020. године, уместо 30. јуна 2020. године.

Рок за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја истиче 3. септембра 2020. године, уместо 31. јула 2020. године.

Рок за достављање ванредног финансијског извештаја истиче 5. јуна 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања.

Рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја правних лица која имају пословну годину различиту од календарске године истиче 4. августа 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања, односно истиче до 31. маја 2020. године.

Агенција за привредне регистре скреће пажњу корисницима и на начин рачунања рокова у поступку регистрације у осталим регистрима агенције.

У складу са Уредбом о примени рокова у управном поступку за време ванредног стања, рок прописан за предузимање радње за странку почиње да тече испочетка, наредног дана од дана укидања ванредног стања.

Објављивање одлуке регистратора, која је донета у време ванредног стања, сматра се извршеним истеком 15 дана од престанка ванредног стања, па рок за изјављивање жалбе почиње да тече првог наредног дана, истиче се у саопштењу.