НОВИ САД – КОЛЕВКА СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ СА НЕГОВАЊЕМ РУСИНКЕ ТРАДИЦИЈЕ – НОВИ САД – КОЛЇСКА СТУДЕНТОХ И ШТРЕДНЬОШКОЛЦОХ КОТРИ ЖАДАЮ НАСТАВИЦ З ПЕСТОВАНЬОМ РУСКЕЙ ТРАДИЦИЇ

Универзитетски град Нови Сад има пуно културних, спотских, образовних, забавних и других догађаја и организација. Међу њима, а у самом центру града постоји могућност неговања русинске културе и традиције у Русинком културном центру. Изузетак овог Центра, у односу на друга дружтва и удружења која негују русинску културу и традицију, осим професионалног Дома културе Руски Крстур у Русинском Крстуру јесте тај да имају две запослене особе. Њима је пре свега највећи изазов да анимирају младе да поред мношства разноврсних понуда у великом граду, своје слободно време проведу негијући рускинку традицију. Олакшавајућа околност запослених у Центру је та да велика већина њихових младих чланова су млади из разних места који су дошли да живе у Нови Сад ради похађања средње школе или студирања, особе које су биле редовни чланови русинког дружтва или удружења у свом месту, па су новосадком русинком Центру наставили своју делатност коју воле.

Русинки културни центр у Новом Саду је основала група грађана, правни статус удружење грађана. Финансирање: редовну делатност: Национални савет русинске националне мањине, а по пројектима покрајински секретарјати и буџет Града Новог Сада. Структура запослених: две запослене особе.

Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар), драмска секција, рецитаторска секција, хори организовање разних културних садржаја. Организација манифестација русинске културе: Фестивал дечијег стваралаштва „Веселинка”. Центар има око сто педесет чланова. Директор Владимир Сивч.

Русински културни центар је основан 1946. године у Новом Саду, а до 1996. године је радио под првобитним именом Културно-уметничко друштво „Максим Горки”, а од те године под новим именом Русинско културно просветно друштво, да би 2011. године променило назив у Русински културни центар. Основна програмска оријентација РКЦ је неговање културе, традиције и просвете војвођанских Русина, а посебно Русина у Новом Саду. Друштво на свом репертоару има русинске, украјинске, српске песме и игре.

 

Русински културни центар

Јована Суботића 8-10, 21000 Нови Сад
Тел./факс: +381 21 529 626
E-mail: rkcns@eunet.rs 
Web-site: www.rkpdns.org ФБ профил rkc_matka

Овај Центар је још један сведок времена и становишта у ком живимо, тако да њихове просторије као и просторије аполутно свих дружтва и удружења која негују русинсу традицију и културу потражују подпуно реновирање, улагање у инвентар, посебно у рад са секцијама и простор где чланови вежбају и имају пробе. За сада се о томе чак и не прича, не планира јер је то мисаона реченица. Био би то велик улог који би имао велик значај за културу целокупног друштва. 

За војвођанске.рс : С. Саламун  

НОВИ САД – КОЛЇСКА СТУДЕНТОХ И ШТРЕДНЬОШКОЛЦОХ КОТРИ ЖАДАЮ НАСТАВИЦ З ПЕСТОВАНЬОМ РУСКЕЙ ТРАДИЦИЇ

Универзитетски город Нови Сад ма вельо културни, спортски, образовни, забавни и други случованя и орґанизациї. Медзи нїма, а у самим центру города иснує могучносц пестованя рускей култури и традициї у Руским културним центре. Винїмок того центру, а у одношеню на други дружтва и здруженя котри пестую руску културу и традицию, крем професийного Дома култури Руски Керестур у Руским Керестуре, тот же маю два заняти особи. Їм скорей шицкого найвекше виволанє анимирац младих же би попри вельочислених рижнородних понукнутих змистох у вельким городзе, свой шлєбодни час препровадзели у пестованю рускей традициї. Олєгчуюце занятим у Центре тото же велька векшина їх младих членох млади зоз розличних местох котри пришли жиц до Нового Саду пре школованє у штреднєй школи або на студийох, а котри були порядни члени руских дружтвох и здруженьох у своїм месце, та у новосадким руским Центре наставели свою дїялносц котру любя.   

Рускому културному центру у Новим Садзе снователь ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Финансованє, порядна дїялносц Национални совит рускeй националней меншини, по проєктох покраїнски секретарияти и буджет городу Нового Саду. Структура занятих: два заняти особи.
Дїялносц: музично-фолклорна дїялносц (фолклорна секция, жридлово ґрупи шпивачох, оркестeр), драмска секция, рецитаторска секция, хор и орґанизованє розличних културних змистох. Орґанизация манифестацийох рускей култури: Фестивал дзецинскей творчосци “Веселинка”. Маю коло сто пейдзешат членох. Директор: Владимир Сивч.
Руски културни центар сновани 1946. року у Новим Садзе, а по 1996. року робел под першобутним меном Културно-уметнїцке дружтво „Максим Горки“, а од того року под меном Руске културно просвитне дружтво, же би 2011. року пременєло назву до Руски културни центер. Основна програмска ориєнтация РКЦ пестованє култури, традициї и просвиту войводянских Руснацох, окремно Руснацох у Новим Садзе. Дружтво на своїм репертоару ма руски, українски, сербски шпиванки и танци.

Руски културни центар

Йована Суботича 8-10
21000 Нови Сад
Тел/факс: +381 21 529 626
E-mail: rkcns@eunet.rs

Web site: www.rkpdns.org ФБ профил rkc_matka

Тот Ценер ище єден шведок часу и становиска у котрим жиєме, та їх просториї як и просториї абсолутно шицких дружтвох и здруженьох котри пестую руску традицию и културу  поглєдую подполне реновиранє, укладанє до инвентару, окремно до роботи секцийох и простору дзе ше вежба и дзе ше отримую проби. За тераз ше о тим анї нє бешедує, нє планує бо то дацо о чим лєм мож розумовац, так повесц шнїц. Були би то вельки укладаня котри би мали вельку значносц за културу цалого дружтво. 

За войводянски.рс : С. Саламун