ОБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2019.ГОДИНИ

У складу са чланом 13. Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл.гласник РС“ , бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др.закон и 102/18).
У 2019.години О Б А В Е З Н А је обнова регистрације за сва регистрована пољопривредна газдинства и спроводиће се од 01.марта до 30.априла 2019.године.
Захтев за упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнову регистрације, подноси се подручној јединици Управе за трезор, према пребивалишту пољопривредника, који је носилац породичног пољопривредног газдинства, односно седишту правног лица, односно предузетника.
Приликом обнове регистрације, Управи за трезор се достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:
– пољопривредним културама на замљишту које се односе на текућу годину,
– врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају,
– промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).
При обнови регистрације, пољопривредно газдинство које се бави прерадом пољопривредних производа и/или непољопривредним активностима, не доставља податке о пољопривредним културама и врсти животиња и броју газдинства (ХИД), осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном производњом.
Ако после истека рока за обнову регистрације дође до промене пољопривредне културе на земљишту,носилац породичног пољопривредног газдинства дужан је да изврши исправку ових података до 31.маја текуће године.
Ако носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству после истека рока за обнову регистрације, али не касније од 30. септембра за текућу годину, достави уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, то земљиште ће се уписати у Регистар.
Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за наредну календарску годину, врши се у периоду од 1. јула до 30. септембра текуће године.
Обновом регистрације, носилац газдинства стиче право да поднесе и захтев за основне подстицаје у биљној производњи, који према Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2019.годину износе 4.000 динара/ха.
Уколико пољопривредно газдинство не изврши обнову регистрације у предвиђеном року, истеком рока за обнову регистрације, аутоматски му се одређује пасиван статус, што значи да не може да остварује подстицајне мере за развој пољопривредне производње. Пасиван статус траје до обнове регистрације за наредну годину.
Ако се утврди да пољопривредно газдинство није уписало у Регистар све катастарске парцеле земљишта на којима обавља пољопривредну производњу, као и ако се утврди да је пољопривредно газдинство дало неистините податке у захтеву за упис, обнову регистрације или промену података у Регистру, или у захтеву за коришћење подстицајних средстава, као и у приложеној документацији, а ти подаци имају утицаја на остваривање права на подстицаје – пасиван статус траје три године од доношења решења о одређивању пасивног статуса том пољопривредном газдинству.
Такође, оно што је битно је да се у Управи за трезор тренутно може вршити регистрација нових пољопривредних газдинстава, док се промене података у текућој бази Регистра не могу вршити, осим промена статусних података које се врше у року од 30 дана од дана настанка промене.

Извор: пссс, Ауторка: Мирјана Милошевић