ОБНАВЉА СЕ КОМПЛЕКС ЛЕТЕНКА

Комплекс Летенка, популарно излетиште Војвођана,  требало би у наредним годинама да буде обновљен. Током ове године планирана је израда пројектне документације и прибављање дозвола за градњу. Предузеће „Урбанизам“ – Сремска Митровица задужено je за План детаљне регулације тог простора.

Овај план детаљне регулације се израђује на иницијативу Покрајинске владе и секретаријата за спорт и здравље. Ради се нови план да би се усагласио са законом и да би се отклонили недостаци из прошлог плана из 2009.

У првој фази је планирана и изградња смештајних капацитета, спортских терена и простора за рекреацију. У плану су различити садржаји на отвореном, али и затвореном, потпуно функционални и модерни, према угледу на велике центре.

Понуђени концепт је оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих актера и корисника простора у садашњем времену и будућем развоју, усклађеног са природним и створеним условима на терену.

Планираном изградњом (хотела, смештајних павиљона, спортске дворане, затвореног базена, већег броја спортских терена, ресторана, амбуланте и управне зграде) створила би се нова вредност просторне целине локалитета “Летенка”, не само у функцији спортско-рекреативног комплекса, већ и у функцији проширења комплетне туристичке понуде Националног парка “Фрушка гора”. Овим би се реализовала давно зачета идеја о отварању Националног тренинг центра за припрему врхунских спортиста.

Сваки од поменутих садржаја има посебне просторне захтеве који су испоштовани и инкорпорирани са просторним захтевима других садржаја, тако да заједно граде јединствену целину туристичко-спортско-рекреативног локалитета “Летенка”.

У овом моменту, на целој површини Националног парка “Фрушка гора” као и у њеном ширем окружењу, нема објеката који би могли да понуде услугу бар приближног квалитета.

Извор: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА