ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРУПАЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ПРИВРЕДУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Проширена седница Групације за комунално стамбену привреду Привредне коморе Војводине (ПКВ) одржана је у среду, 12. децембра 2018. године у ПКВ. На седници су разматрати теме: Имовина у јавној својини – како је до краја регулисати и Процена имовине, обавеза и капитала – циљеви и битни аспекти. Стратегијом реструктурирања јавно комуналних предузећа у Републици Србији дефинисани су проблеми са којима се јавно комунална предузећа сусрећу и овај документ садржи у себи кључне елементе и препоруке реструктурирања. Документ је усвојен са циљем да се јавно комунална предузећа, која су у надлежности локалних самоуправа, трансформишу у финансијски одржива, тржишно оријентисана предузећа која обезбеђују висококвалитетне услуге својим потрошачима.

Председница Групације за комунално стамбену привреду ПКВ Снежана Ђорђевић пре почетка седнице, истакла је да је суштина шта ће бити са имовином јавних предузећа и истакла да би било добро да се тим питањем баве сама јавна предузећа, а не оснивачи, како каже.

„Од како је ступио на снагу Закон о јавној својини, брисана су права коришћења над имовином, односно пре свега некретнинама, која јавна предузећа користе да би вршила своју делатност. У складу са тим, питање је футуристике шта са том имовином, да ли ће она остати у пословним књигама јавних предузећа или ће пак бити искњижена и предата својим оснивачима кроз форуму оног што и јесте, а то је право својине над том имовином“, рекла је Снежана Ђорђевић и додаје да би имовина требало да остане у пословним књигама јавних предузећа.

Два основна проблема која су суштински битна за процес реструктурирања и трансформацију су одређивање вредности комуналне имовине/инфраструктуре (проблем је тачан попис имовине, однос књиговодствене и тржишне вредности имовине као и усклађивање са међународним рачуноводственим стандардима) и различитост правних решења која регулишу ову област.

 „Сходно одредбама Закона о јавној својини, та својина, односно земљишта, некретнине би требало да се воде у посебним књигама оснивача, а да се у јавним предузећима води ванбилансно, што у суштини угрожава кредибилитет јавних предузећа“, додала је Ђорђевић.

Према речима проф. др Мирослав М. Милојевић, имовина у овом друштву, у огромном размеру је у јавном сектору.

„Ефикасност коришћења те имовине битно утиче на квалитет живота, јер је ту ангажована маса капитала која тражи принос на капитал. С друге стране, то је ту убачено да би се створили неки квалитетни услови за живот. Управљање са том имовином је од критичне важности, а ми смо отприлике на тачки успостављања евиденција о имовини“, рекао је лиценцирани овлашћени ревизор, регистровани судски вештак, проценитељ вредности имовине и капитала проф. др Мирослав М. Милојевић.

Седницу су присуствовали, поред чланова Групације, виши самостални стручни сарадници Удружења услуга ПКВ Драгица Самарџић и Славица Хајдер, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије Далибор Јокнић, Ђорђе Вучинић такође из ПКС, Клара Балог-Арањош, представник Покрајинског секретаријата за енергетику, представници ЈКП локалних самоуправа Нови Сад, Зрењанин, Сремска Митровица, Панчево, Суботица, Шид, Темерин.