ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), чланова 23 – 27.  Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, Решења Покрајинске владе 127 број: 46 – 1032/2018 од 20. марта 2019. године, члана 31. Статута Српског народног позоришта, Српско народно позориште, Нови Сад објављује четврти по реду

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 1. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет давања у закуп су непокретности у својини Републике Србије, корисника Српског народног позоришта из Новог Сада, Позоришни трг број 1 (Закуподавац), коју чини:
Пословни простор у згради Српског народног позоришта, Позоришни трг број 1, укупне површине 301,04 м² ( простор од стаклених врата фојаеа мале сцене до стаклених врата фоајеа велике сцене, што износи 226,75 м² и простор кухиње са оставом – магацином укупне површине 74,29 м²) по почетној висини закупнине од 466,20 РСД без ПДВ-а месечно по квадратном метру односно укупно 140.345,00 РСД без ПДВ-а месечно у периоду од годину дана од дана закључења уговора о закупу.

Полагање депозита у износу од 100.000,00 динара, вршиће се уплатом на рачун број: 840-515668-80, Српско нaродно позориште, Нови Сад – депозит за спровођење поступка располагања имовином у јавној својини, сврха уплате: депозит за учешће на огласу ради давања у закуп непокретности у јавној својини.

Све потребне и додатне информације, као и информацију о датуму и времену разгледања непокретности која се даје у закуп, заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 021/6621-411 радним даном од 10 до 12 часова.

 1. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Намена издавања Пословног простора:

 • обављање угоститељских услуга за публику СНП-а под уобичајеним тржишним условима, али на основу претходно утврђеног договора са Управом СНП-а са циљем неговања позоришне публике СНП-а, којој ће бити понуђене адекватне услуге аутентичног позоришног кафеа као и обављање угоститељских услуга за запослене у СНП-у  под посебним, повољним финансијским условима и бенефицираним ценама.
 • допринос и подршка реализацији утврђених програмских активности СНП-а као једног од кључних центара културног живота Новог Сада, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије.

У простору није дозвољено организовати и одржавати скупове или манифестације које могу нанети штету угледу и реномеу Српског народног позоришта, као једној од најзначајних установа културе у Републици Србији.

СНП ће у сарадњи са закупцем организовати активности с циљем међусобног повезивања љубитеља позоришне уметности, с једне, и позоришних стваралаца с друге стране, организовати округле столове, трибине, јавна читања драмских дела и сл, а у складу са уметничким амбијентом СНП-а.

Пословни простор издаје се у закуп у постојећем, „виђеном“ стању, на период од 1 године, уз право да се трајање закупа продужи уз сагласност воља уговорних страна, а уз претходно добијену сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине. Српско народно позориште задржава право да једнострано раскине уговор о закупу у случају коришћења простора супротно намени за који се издаје у закуп, или у случају наступања других чињеница или разлога који ће бити прецизирани уговором о закупу.

Закупац се обавезује да простор користи са пажњом доброг домаћина и искључиво за обављање делатности из тачке „2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП“ овог огласа. Пословни простор који је предмет овог огласа, нити било који његов део, не могу се давати у подзакуп.

Најнижа цена закупа износи 466,20 РСД без ПДВ-а по квадратном метру. Обрачун закупнине почиње од момента закључења уговора о закупу.

Осим закупнине, на терет Закупца падају и сви други трошкови везани за објекат у коме се пословни простор налази, сразмерно површини коју Закупац користи у односу на целокупну површину објекта Српског народног позоришта. У ове трошкове убрајају се трошкови утрошене електричне енергије и остали комунални трошкови (трошкови утрошене воде, грејање и др.).

 1. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници под условом да су регистровани у Републици Србији за обављање угоститељске делатности.

Полагање депозита вршиће се најкасније до понедељка, 22.7. 2019. године.

 

Обавезни елементи понуде су:

 1. подаци о подносиоцу понуде – назив и седиште правног лица који подноси понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна уз потпис овлашћеног лица и печат; доказ да је подносилац понуде регистрован у Републици Србији за обављање угоститељске делатности – целокупан извод из Агенције за привредне регистре с датумом издавања не старијим од 6 месеци, и то оригинал или оверена фотокопија, са свим прилозима (о упису привредног субјекта у регистар, врсти делатности и списком лица овлашћеним за заступање);
 2. доказ о измиреним пореским обавезама – потврда Пореске управе не старија од 6 месеци;
 3. доказ да подносилац понуде, његов оснивач, њему зависна или са њим повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима, немају доспеле или нерегулисане обавезе према Српском народном позоришту;
 4. висину укупне закупнине на месечном нивоу;
 5. доказ о уплати депозита и број рачуна за повраћај истог.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи комисија основана одлуком Закуподавца.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Као додатну документацију уз пријаву и друге обавезне елементе пријаве подносилац понуда доставља следеће доказе:

 1. доказ да су обављали угоститељску делатност у установама културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе, уз приложен доказ (препоруку) о партнерству са истим, те доказ да подносилац понуде има искуство у јавно-приватном партнерству са установама културе позоришног типа;
 2. доказ да су реализовали пројекте од градског, покрајинског, регионалног и републичког значаја, као и план предвиђених активности о организацији програмског и угоститељског концепта у простору који се издаје у закуп;
 3. доказ уколико су у претходном периоду остваривали неки облик сарадње са Српским народним позориштем у смислу подршке реализацији програмских и промотивних планова и активности Српског народног позоришта.

Рок за подношење понуда износи 8 дана од дана објављивања oбавештења о овом огласу у јавном гласилу.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп простора у згради Српског народног позоришта у Новом Саду – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Српско народно позориште, Позоришни трг број 1, 21101 Нови Сад.

Ако је 8. дан од објављивања овог огласа нерадни, као последњи дан за достављање понуда рачунаће се први наредни радни дан.

 

 

 1. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Јавно отварање приспелих понуда врши се дана 26.7.2019. године у 12 часова, у просторијама Српског народног позоришта, улица: Позоришни трг 1, Нови Сад.

Јавни поступак ће се спровести по основу прикупљања затворених понуда у поступку који ће спровести комисија основана одлуком Закуподавца.

Oдлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности понуда – испуњености услова које је одредио Закуподавац и достављене тражене документације, благовремености понуда и понуђене цене.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.

Комисија ће приликом доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача водити рачуна и о испуњености  услова закупа са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018).

Комисија утврђује редослед важећих понуда.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће бити узета у разматрање.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста/исте није/нису одговарајућа/е.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће управник СНП, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Учеснике огласа СНП ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде, у року од 5 (пет) радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметног пословног простора, у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Понуда у којој цена није наведена или је дата описно, неће бити разматрана. Комисија неће разматрати непотпуне или неблаговремене понуде.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 (двадесет) дана, од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.

Све потребне и додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на контакт телефон Српског народног позоришта: 021/6621-411.