ПЕТАЦИ ПРВИ ДОБИЈАЈУ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Нову књигу из биологије чине филмови, анимације, симулације, интерактивне вежбе, галерија фотографија, игре, графички прикази...

Пр­ви срп­ски ди­ги­тал­ни уџ­бе­ник из би­о­ло­ги­је, ко­ји ће од сеп­тем­бра по­ста­ти школ­ско шти­во, већ одо­бре­но од Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, би­ће пред­ста­вљен да­нас у бе­о­град­ској ОШ „Дрин­ка Па­вло­вић”, у при­су­ству чел­ни­ка Вла­де Ср­би­је, преноси Политика. Пр­ву елек­трон­ску школ­ску књи­гу за уче­ни­ке пе­тог раз­ре­да основ­не шко­ле, аутор­ски пот­пи­су­ју проф. др Гор­да­на Су­ба­ков Си­мић са Би­о­ло­шког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду и Ма­ри­на Дрн­дар­ски, про­фе­сор би­о­ло­ги­је у ОШ „Дрин­ка Па­вло­вић”. 

Про­фе­сор­ка Дрн­дар­ски ће у бе­о­град­ској осмо­лет­ки одр­жа­ти и пр­ви ди­ги­тал­ни оглед­ни час за уџ­бе­ник ко­ји пред­ста­вља ре­во­лу­ци­о­ни ко­рак у ов­да­шњем обра­зо­ва­њу, а ко­ји је ли­цен­ци­ра­ла обра­зов­на ин­сти­ту­ци­ја „На­ци­о­нал­на ге­о­гра­фи­ја”. Она је за наш лист ис­та­кла да пр­ви срп­ски ди­ги­тал­ни уџ­бе­ник чи­не фил­мо­ви, ани­ма­ци­је, си­му­ла­ци­је, ин­тер­ак­тив­не ве­жбе, га­ле­ри­ја фо­то­гра­фи­ја, као и да су у ње­му и до­дат­ни ма­те­ри­ја­ли и ко­ри­сни лин­ко­ви, игре, гра­фич­ки при­ка­зи, те­сто­ви, ве­жбе и до­ма­ћи за­да­ци. Све ће то, ка­же, на­став­ни­ци­ма олак­ша­ти рад, а ђа­ке мо­ти­ви­са­ти на уче­ње. 

Извор: Политика