ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕВОДНИЦА БЕЗДАН И ШЕБЕШФОК

Овог месеца започети су радови на реконструкцији и санацији преводнице Бездан и преводнице и уставе Шебешфок. Вредност радова,  који су део INTERREG – IPA програмa прекограничне сарадње Мађарска – Србија, под називом Комплексно унапређење водопривреде подручја канала „Баја-Бездан” (BABEKA), износи скоро 3,5 милиона евра.

Обе преводнице су дуги низ година ван функције па је значај ових радова, којима ће опет бити оспособљене за рад, огроман. На Шебешфоку је у плану моторизовање погон на преводници и устави, док ће се на преводници Бездан задржати ручни погон. Грађевинским, машинским и електротехничким радовима ће се променити тренутно лоше стање објеката и створити предуслови за њихов шири друштвени значај. Када радови буду завршени повећаће се ниво заштите од поплава, ствoриће се услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбедиће се пунa оперативнa функцијa канала, као и добра основа за даљи развој система. Овим активностимa ће сe заштити природни резервати, унапредити економија и туризам, нарочито наутички.

Због великог културно-историјског значаја ови објекти су евидентирани као непокретност под претходном заштитом, те се стога санацијa и реконструкцијa изводе по принципу очувања првобитног изгледа.

Радови српске стране пројекта BABEKA се финансирају из средстaва ЈВП „Воде Војводине“ и Фонда „Европски послови“ АП Војводине, a планирано је да буду готови пре договореног рока, тачније до краја 2019. године.

Извор ЈВП „Воде Војводине“