ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РАЗМЕНУ СЕМЕНСКЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ

У циљу помоћи примарној пољопривредној производњи , Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве,  донела Закључак 05 бр: 339-8155/2019-1 од 22. августа 2019. године,   којим је дала сагласност да се за потребе јесење сетве, изврши натурална размена сертификоване семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2019 и 2020 године.

Размена ће се вршити,  са 

       –  физичким лицима – носиоцома активног породичног пољопривредног  газдинстава

       –     овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве.

 –     земљорадничким задругама које су регистроване  у Агенцији за привредне

регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

  –     осталим правним лицима која су регистрована  у Агенцији за привредне

регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.             

Паритетни однос код размене семенске за меркантилну пшеницу рода 2019.

и 2020. године  је следећи:

 • 1 kg семенске пшенице за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2019. године.
 • 1 kg семенске пшенице за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2020. године.

        Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за робне резерве.

           Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2020.

године су:

        – за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног

газдинстава  – једна бланко потписана соло меница.

              – за овлашћене складиштаре Републичке дирекције за робне резерве –  3 (три) бланко сопствене менице.

             –   за земљорадничке задруге – доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора.

             –   за остала правна  лица – доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника.

Количина семенске пшенице која се одобрава у размену:

 • једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства максимално до 20.000 kg,
 • овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима одређиваће се на основу количина наведених у поднетим захтевима и расположивих количина семенске пшенице.

            Захтеви се достављају  у писаној форми препорученом поштом на адресу Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, 11000 Београд или у писарници Дирекције на истој адреси    

            У захтевима обавезно треба навести  количину и сортимент семенске пшенице, а за физичка лица: име, презиме и матични број носиоца активног породичног пољопривредног газдинства, адресу, регистарски број газдинства и контакт телефон.   

 

             Сорте пшенице које се нуде у размену, а налазе у дорадном центру „ Best Seed Producer“  у Србобрану су:

 • Симонида
 • НС 40 С
 • Победа
 • Звездана
 • Ренесанса
 • Илина
 • Земунска роса
 • Аурелија

  Све додатне информације можете добити на телефоне у Београду: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-890.

Извор: Републичка дирекција за робне резерве