ПРИПРЕМЕ ЗА АНКЕТУ О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину, Републички завод за статистику спровешће и у општини Србобран Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете у Србији, од 2,5 милиона евра, обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (80%), и из националног буџета (15%).

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

Добијене информације користиће креаторима аграрне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди. Поред тога, ови подаци биће основа за ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, од кога зависи квалитет података о пољопривредној производњи. Успех овог истраживања у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности и потпуности њихових одговора.

Извор : Општина Србобран