РАСПИСАНА НОВА КОНКУРСНА ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

У 2022.години Развојни фонд АП Војводине је одлучио да уведе неке новине у своју понуду
кредитних производа. Имајући у виду да Развојни фонд АП Војводине увек пред себе поставља највише циљеве, односно
врши прилaгoђaвaњe услoвa и увoђeњe нoвина у кoнкурсе а све у склaду сa пoтрeбaмa и пoстojeћoм трaжњoм, менаџмент је одлучио да осим постојећих конкурсних линија за регистрована пољопривредна газдинства и привреднике развије још једну кредитну линију. Увидевши да се све већа пажња посвећује уштеди енергије, унапређењу енергетске ефикасности, смањењу емисије штетних гасова, повећању коришћења обновљивих извора енергије, Фонд је пласирао на тржиште конкурсну линију за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција.
Основни циљ развоја ове кредитне линије је обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.
Кредити ће се одобравати за финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности производних и пословних објеката, набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или електрични погон, пољопривредне прикључне механизације за интегралну биљну производњу (сејалице за директну сетву и сетву у минимално обрађено земљиште – „no till“ и „min till“ ), прикључне машине за обраду земљишта у једном проходу, опреме за грејање и хлађење (геотермалне пумпе и др.), смањења зависности од фосилних горива (набавка хибридних или електричних возила и др.), повећање коришћења обновљивих извора енергије (изградња соларних електрана, биогасних постројења, постројења на биомасу и др.), изградње система за управљање отпадом, као и других намене из области смањења глобалног загревања и заштите животне средине.
Kредитна линија је до 7 година, до 12 месеци период мировања, изузев намена изградње капацитета (постројења) где је грејс до 24 месеца и каматна стопа од 2-3%.
Износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, од 1.000.000,00 динара до 100.000.000,00 динара.
Сопствено учешће: најмање 10% предрачунске вредности инвестиције
Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице, јединице локалне самоуправе, као и јавна предузећа, институције и
установе чији су оснивачи јединица локалне самоуправе, односно Аутономна покрајина Војводина.
Право учешћа на конкурсу имају и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.
Све додатне информације о овој конкурснoj линијама, се могу видети на сајту https://rfv.rs/?page_id=3488  конкурс за климатски одрживе инвестиције, позивањем броја 021454334 или директно у просторијама Фонда у Новом Саду на адреси Булевар цара Лазара 7а,
где ће их љубазно особље упутити у процедуре и услове за све конкурсне линије.