РЕКОНСТРУКЦИЈА МИНЕРАЛНИХ ФИЛТЕРА НА ФАБРИЦИ ВОДЕ У АПАТИНУ

У току извођења радова на реконструкцији минералних филтера на фабрици воде у Апатину до сада је урађено:

–          Увођење извођача радова у посао 10.09.2019. године, именовање одговорног извођача радова, као и именовање стручног надзора над извођењем радова.

–          Извршена је набавка и испорука минералних испуна типа „Culligan“ за 12 аутоматских филтера на првом степену филтрације.

–          На 4 аутоматска филтера извршени су радови на вађењу постојеће испуне, демонтажи филтера, пескарењу и фарбању, монтажа филтера са цевним разводима и пуњење новом минералном испуном, дезинфекција, испирање и припрема за пуштање у рад.

–          Урађена је комплетна реконструкција за производњу и дозирање натријум  хипохлорита са пуштањем у рад

До сада је реализовано око 70% укупних радова.

Инвестициона вредност радова на реконструкцији минералних филтера на фабрици воде у Апатину износи 24.900.000,00 динара од чега су: добијена средства од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у исносу од 79,90% укупне инвестиције, а остталих 20,10% обезбеђује корисник средстава општина Апатин.

Циљ реконструкције филтерске испуне је да се обезбеди у наредном периоду несметано и перманентно снабдевање грађана квалитетном пијаћом водом према правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, у наредних 10 година, што уједно и представља рок трајања филтерске испуне.

Извор: Општина Апатин