РУСИНИ У СРЕМУ ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ ЊИХОВУ ТРАДИЦИЈУ – РУСНАЦИ У СРИМЕ ДРУЖТВА И ЗДРУЖЕНЯ КОТРИ ПЕСТУЮ ЇХ ТРАДИЦИЮ

У Срему у Општини Шид ради више друштва и удружења у којима се негује русинска култура и традиција. Без обзира на чињеницу да у Шиду и његовим местима живи мањи број Русина, они су сложни и имају редовну делатност, а своје организације срдачно припремају и исто тако дочекују госте. Чланови оваквих друштва и удружења у местима Општине Шид, као и другде где живи мањи број Русина суочавају се са великим проблемом, мањим бројем млађих чланова. Зато је у таквим местима руководећи кадар старији, радни су и активни, али им је изузетно потребна помоћ млађих генерација.

У Шиду постоји Културно просветно друштво „Ђура Киш” које је основано 1920. године, прво као русинка читаоница, а после другог светског рата с именом народног хероја Ђура Киш који је био међу првим Русинима у партизанском покрету са подручја Шида.

Оснивач Друштва је група грађана, правни статус удружење грађана. Финансирање редовне делатности, из буджета Националног савета русинске националне мањине и Завода за културу војвођанских Русина, по пројектима покрајински секеретаријати и буџет СО Шид. Немају запослених.

Делатност: музичка делатност (групе певача, оркестар, солисти) драмска секција и организовање разних културних садржаја. Раније је радила фолклорна група и литерарна секција, која више не ради због недостатка млађих чланова Друштва. Организују манифестације русинске културе и њихов Фестивал народних оркестара „Мелодије Руског двора”. Друштва има педесет чланова. Председник Златко Мањко.

Њихове наступе можете погледати на Ју Тјубу, а један од њих је и снимак аутора Ђорђа Б.

 

Као и снимак Давора Кодермац са Фестивала народних оркестра „Мелодије русиснког двора” у Шиду

 

И снимак аутора Маковчань на :

 

Културно просветно друштво „Ђура Киш”

Цара Лазара 105
22240 Шид
Тел/факс: +381 22 715 963
E-mail: djurakis@open.telekom.rs
Web site: www.djurakis.org ФБ Kulturno Prosvetno Društvo „Đura Kiš“ Šid

 

У БИКИЋ ДОЛУ 

У Бикић Долу постоји Културно просветно друштво „Иван Котљаревски”. Његов оснивач је група грађана, а правни статус им је Удружење грађана. Своје активности финансирају по пројектима из буџета локалне самоуправе, Национални савет русинске националне мањине, покрајински секретаријати и Завода за културу војвођанских Русина. Немају запослене, а њихови руководитељи су ванредни поштоваоци русинске традиције. 

Делатност: фолклорна секција, изворне групе певача, драмска секција и организовање разних културних садржаја. Организација манифестације русинске културе „Дођоше нам Врбице”. Председник Дејан Бобаљ, подпредседник Јанко Хнатко.

 

Културно просветно друштво „Иван Котљаревски” основано је 1946. године, активно је радило до 1975. године, а његов рад је обновњен 2008. године. У Бикичу живи око триста грађана, а око шездесет пет посто су Русини.

Међу неисцрпним ентузијастима и члан КПД „Иван Котљаревски” је Зденко Лазор који је на Ју Тјуб поставио снимак са наступа певачке групе у Ђурђеву

Као и снимак сеча мајског дрвета

https://www.youtube.com/watch?v=IeUXqYpKDPc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Rzxu692DtD3QOL-EyAPaYIGDwCBszENk7eoqogo44RdqExAZhPuKCy0E

 

Њихов наступ на „Куцурској жетви” можете погледати и на каналу Маковчань

Културно просветно друштво „Иван Котљаревски”

Чапајева 25, 22254 Бикич До
Тел: +381 22 739 125
Моб.: +381 60 073 91 17
E-mail: dbobalj@yahoo.com

 

ВРЕДНЕ РУКЕ БИКИЋАНКИ

У Бикић Долу постоји и Удружење жена „Бикићанке” чије чланице певају у певачкој групи Културно просветног друштво „Иван Котљаревски”, али имају и своје засебне делатности. Оне успешно презентују русинску културу, обичаје, јела и народну одећу. Председница им ије Невенка Бобаљ.

Удружење жена „Бикићанке” је званично основано 2009. године, а састају се много пре тога, организују креативне радионице и продају своје производе, укључене су у Руралну мрежу Војводине захваљујући којој кувани домаћи џем продају на интернету.

Своје активности најчешће финасирају по пројектима из буџета Општине Шид, а некада и из буџета Националног савета русинске националне мањине.

 

Удружење жена „Бикићанке”

Чапаєва 25
22254 Бикич Дол
Моб. +381 64 475 49 29
Маил bikicanke@gmail.com ФК профил Udruzenje Zena Bikicanke

 

За војвођанске.рс : С. Саламун  

 

 

РУСНАЦИ У СРИМЕ ДРУЖТВА И ЗДРУЖЕНЯ КОТРИ ПЕСТУЮ ЇХ ТРАДИЦИЮ  

У Сриме у Општини Шид дїлую вецей дружтва и здруженя у котрих ше пестує руска култура и традиция. Без огляду же у Шидзе и його местох жиє менше число Руснацих, вони зложни и маю порядну дїялносц, а свойо орґанизациї сердечнє пририхтую и привитую госцох. Чолнїки дружтвох и здруженьох у местох Општини Шид, як и индзей дзе жиє менше число Руснацох зочую ше зоз вельким проблемом, меншого числа младих членох. Прето у таких местох руководзаци кадер старши, сцели су и активни, алє им барз потребна помоц младших генерацийох.

У Шидзе иснує  Културно просвитне дружтво „Дюра Киш” котре основане 1920. року, перше як руска читалня, а после другей шветовей войни з меном народного хероя Дюри Киша хтори бул медзи першима Руснаками у партизанским руху зоз подручя Шиду. Снователь ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Финансованє
порядней дїялносци з буджета Националного совиту рускей националней меншини и Заводу за културу войводянских Руснацох, по проєктох покраїнски секретарияти и буджет СО Шид. Нє маю занятих.

Дїялносц: музично дїялносц (ґрупи шпивачох, оркестeр, солисти), драмска секция и орґанизованє розличних културних змистох. Скорей робела и фоклорна и литературна секция, хотри вецей нє робя пре нєдостаток младши членох Дружтва. Орґанизация манифестацийох рускей култури: Фестивал народних оркестрох „Мелодиї руского двору”.  Дружтво ма пейдзешат членох.  Предсидатель Златко Манько.

Їх виступи можеце опатриц на Ю тюбу, а єден з нїм поставел аутор Дьордє Б.

Як и знїмок аутора Давора Кодермац зоз Фестивал народних оркестрох „Мелодиї руского двору”

И знїмок аутора Маковчань на

 

Културно просвитне дружтво „Дюра Киш”

Цара Лазара 105
22240 Шид
Тел/факс: +381 22 715 963
E-mail: djurakis@open.telekom.rs
Web site: www.djurakis.org ФБ Kulturno Prosvetno Društvo „Đura Kiš“ Šid

 

А У БИКИЧ ДОЛУ   

У Бикич Долу иснує Културно просвитне  дружтво „Иван Котляревски”. Його снователь ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Свойо активносци финансую
по проєктох з локалней самоуправи, Националного совиту рускей националней меншини, покраїнски секретарияти и Заводу за културу войводянских Руснацох. Занятих нє маю, а їх уметнїцки руководителє позарядово почитователє рускей традициї.

Дїялносц: фолклорна секция, женски жридлово шпивацки ґрупи, драмска секция и орґанизованє розличних културних змистох. Орґанизация манифестацийох рускей култури: „Пришли нам русадля”. Предсидатель: Деян Бобаль, подпредсидатель Янко Гнатко.

Културно просвитне дружтво „Иван Котляревски” сноване 1946. року, активно робело по 1975. рок, а його робота обновена 2008. року. У Бикичу жиє коло тристи гражданох, а коло шейдзешат пейц одсто Руснаци.

Медзи нєвичепнима ентуюиястами и член КПД „Иван Котляревски” Зденко Лазор котри на Ю Тюб поставел знїмок з виступох шпивацкей ґрупи Дружтва у Дюрдьове

 

 

Та и знїмок Рубанє майского древа 

Їх виступ на Коцурскей жатви можеце опатриц на каналу Маковчань

Културно просвитне дружтво „Иван Котляревски”

Чапаєва 25
22254 Бикич Дол
Тел: +381 22 739 125
Моб. +381 60 073 91 17
E-mail: dbobalj@ yahoo.com

 

И ВРЕДНИ РУКИ БИКИЧАНКОХ

У Бикич Долу иснує и Здруженє женох „Бикичанки” чийо членїци шпиваю у шпивацкей ґрупи у Културно уметнїцке дружтво „Иван Котляревски”, алє маю и свойо окремну дїялносц. Вони успишно презентую руску културу, обичаї єдла и народну шмату. Предсидателька Невенка Бобаль.

Здруженє женох „Бикичанки” урядово сновани 2009. року, а сходза ше вельо скорей того орґанизую креативни роботнї и предаваю свойо роботи, уключени су до Руралней мрежи Войводини дзекуюци котрей уварени домашнї маджун предаваю по интернету.

Свойо активносци начастейше финасую по проєктох з буджета Општини Шид, дакеди и з буджета Националного совиту рускей националней меншини.

Здруженє женох „Бикичанки”

Чапаєва 25
22254 Бикич Дол
Моб. +381 64 475 49 29
Маил bikicanke@gmail.com ФК профил Udruzenje Zena Bikicanke

 

За войводянски.рс : С. Саламун