РУСИНСКА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА У ВОЈВОДИНИ – РУСКИ КУЛТУРНО УМЕТНЇЦКИ ДРУЖТВА И ЗДРУЖЕНЯ У ВОЙВОДИНИ

У великој већини места где живе Русини у Војводини основана су удружења или друштва која негују русински језик, традицију и културу. Њихове активности понајвише финасира Национални савет Русинске националне мањине Републике Србије, Завод за културу Војвођанских русина, као и локална самоуправа и одређени покрајински секретаријати такође по пројектима и конкурсима. Већина удружења и друштaва ради захваљујући волонтерима који су своја задужења прихватили једнако професионалном односу. Захваљујући тим ентузијастима, деца и омладина имају могућност да ван школе и куће пуно тога науче о историји и фолклористици Русина, а многи и говор, односно језик. Међутим, удружења и друштва се за сада могу ослонити једино на финансије државних институција и установа Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије јер Русини из Републике Србије немају своју матичну земљу. Националне мањине које имају матичну земљу имају и значајнију финансијску помоћ од ње па им је деловање на овим просторима лакше. Због такве ситуације русинска заједница највише зависи од амбиције ентузијаста и средстава државе. Осим претежно малог буджета удружења и друштва малобројна Русинска заједнице суочава се и са асимилацијом и исељавањем младих у иностранство.       

РУСКИ КРСТУР – РУСИНСКА ПРЕСТОНИЦА 

Једино професионално русинско друштво у Војводини налази се у месту где живи највише Русина у Војводини, реч је Руском Крстуру. Тамо постоји Дом културе Руски Крстур чији је оснивач Скупштина општне Кула, правни статус културна установа, редовна делатност се у подпуности финансира из буджета Републике Србије, покрајинских секретаријата, локалне самоуправе и Националног савета Русинске националне мањине у Србији. Имају шест запослених особа: директор, административни радник, стручни сарадник руководилац-организатор, стручни руководилац орекстра и музичке секције, стручни руководилац кореограф и домар.

Делатности су им: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, мешани хор, групе певача, оркестар, солисти) изводе игре и песме русинског народа али и других народа са подручја бивше Југославије, затим драмски студио АРТ репертоар за децу и омладину/старије, рецитаторска секција, издавачка делатност и организације различитих културних садржаја. Орґанизују традиционалне манифестације русинске културе које имају националну важност: Фестивал русинске културе „Црвена ружа”, Драмски меморијал „Петрo Ризнич Ђађа” и Културна манифестација „Костељникова јесен”.

Дом културе Руски Крстур основан је 1962. године и до данас обухвата више од четири стотине активних чланова аматера у розличитим секцијама.  

Директор Дома културе Руски Крстур: Јоаким Рац.

Налазе се у Русинској улици, број 75, у  Руском Крстуру
Можете их наћи на Фејс бук профилу: DomkultureRuskiKrstur.

У оквиру Дома културе постоји Народно позориште „Петро Ризнич Ђађа” чији је основач Национални савет Русинске националне мањине, њихову делатност финасира Покрајински секретаријат за културу, а и уз помоћ пројеката Покрајинског секретаријата и Националног савета Русинске националне мањине. Имају две запослене особе, директора и стручњака за позоришну делатност.

Народно позориште „Петро Ризнич Ђађа” конституисано је као Аматерско русинско позориште „Петро Ризнич Ђађа” 1971. године са две сцене, у Руском Крстуру и Новом Саду. Под овим називом функционише до 1991. године када се назив мења у Русинско народно позориште „Петро Ризнич Ђађа”. И даље у полупрофесионалној фукнкији, у првом реду код Русина у Војводини, па и шире. Године 2003. Позориште је трасформисано у професионално и у тој форми, представљено је више од двеста професионалних представа. На својој сцени Позориште негује репертоар од класика и фолклорне драме до експерименталне, камерне и луткарске сцене, у зависности од услова за рад. За четрдесет година рада и деловања било је заступљено много дела, од светских класика по домаће драме и комедије. Изведено је више од сто двадесет премијера, били су заступљени Молијер, Брехт, Гогољ, Нушић, Сремац, Пекић, Чехов, Кољада, Гавран, Удовички, Ковач, Островски, Кањух и још много писаца. Иначе, Петро Ризнич Ђађа (1890-1966) је најпознатији позоришни писац код Русина у Бачкој и наставник у првој русинској гимназији у Руском Крстуру. Био је педагог, писац и позоришни режисер оснивач аматерских позоришних група. Његово име носи и традиционални Драмски меморијал „Петро Ризнич Ђађа” чији је оснивач Позориште. Реч је о годишњој смотри позоришних дела Русина у Војводини за децу и одросле који се одржава од 1969. године.

Фестивал русинске културе „Црвена ружа”, је најстарији фестивал русинске културе који одржава од 1962. године. Обједињује музичка и фолклорна извођења русинских друштва. Као и Културна манифестација „Костељникова јесен” која је први пут одржана 1994. Године. Посвећена делу русинског истакнутог вође и утемељивача русинске писмености и књижевноти, доктору Хавријилу Костељникову, аутору прве књиге уметничке литературе на русинском језику. На овој манифестацији се промовише књижевност, научно и ликовно стваралаштво Русина.

Директор Русинског народног позоришта „Петро Ризнич Ђађа” је Славко Орос.

Налазе се у Русинској улици број 75, у Руском Крстуру
E-mail: rnt.djadja@gmail.com
djadja@eunet.rs
Web-site: www.youtube.com/rntdjadja
     www.myspace.com/rntdjadja

За војвођанске.рс : С. Саламун

 

РУСКИ КУЛТУРНО УМЕТНЇЦКИ ДРУЖТВА И ЗДРУЖЕНЯ У ВОЙВОДИНИ 

У велькей векшини местох дзе жию Руснаци у Войводини сновани здруженя або дружтва котри пестую руски язик, традицию и културу. Їх активносци з векшого финасує Национални совит Рускей националней меншини Републики Сербиї, Завод за културу Войводянских руснацох, як и локална самоуправа и одредзени покраїнски секретарияти тиж по проєктох и по конкурсох. Векшина здруженьох и дружтвох робя дзекуюци волонтером котри свой задлуженє прилапели ровномирно як професоналци, дзекуюци тим ентузиястом дзеци и млади маю од кого, ван школи и обисца научиц вельо того о историї и фолклористики Руснацох, а велї и бешеду, односно язик. Медзитим, за тераз ше вони можу опрец єдино на финасиї од одредзених односно державних институцийох и установох, Аутономней Покраїни Войводини односно Републики Сериї понеже Руснаци зоз Републики Сербиї нє маю свою матичну жем.

Национални меншини котри маю матичну жем маю и значну финасову помоц од нєй та им лєгчейше дїловац на тих просторох. Пре таке руска заєднїца найвецей завиши од амбициї ентузиястох и средствох держави. Крем преважно малого буджету здруженя и дружтва, малочисленей Рускей зєднїци се зочує зоз асимилацию и висельованьом младих до иножемства.

 

РУСКИ КЕРЕСТУР – РУСКА ПРЕСТОНЇЦА 

Єдине професийне руске дружтво у Войводини находзи ше у месце дзе жиє найвецей Руснацох у Войводини, слово о Руским Керестуре. Там иснує Дом култури Руски Керестур чиї снователь Скупштина општини Кула, правни статус културна установа, порядна дїялносц ше у подполносци финасує зоз буджета Скупштини општини Кула, по проєктох зоз Министерства култури Републики Сербиї, покраїнских секретариятох, локалней самуправи и Националного совиту Рускей националней меншини у Сербиї. Маю шейсц заняти особи директор, административни роботнїк, фахови руководитель-орґанизатор, фахови руководитель оркестри и музичней секциї, фахови руководитель хореоґраф и домар.

Дїялносц: музично-фолклорна дїялносц (фолклорна секция, мишани хор, ґрупи шпивачох, оркестер, солисти) танци и шпиванки руского народу алє и других народох з подручя бувшей Югославиї, драмски студио АРТ за дзеци и младеж/старших, рецитаторска секция, видавательна дїялносц и орґанизованє розличних културних змистох. Орґанизую традицийни манифестациї рускей култури котри маю националну значносц: Фестивал рускей култури „Червена ружа”, Драмски мемориял „Петрo Ризнич Дядя” и Културна манифестация „Костельникова єшень”.

Дом култури Руски Керестур сновани 1962. року и по нєшка облапя понад штиристо активних членох аматерох у розличних секцийох.

Дом култури Руски Керестур

Русинска 75, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 703 357
Факс: +381 25 703 032
E-mail: kerestur@mts.rs, ФБ профил DomkultureRuskiKrstur

У рамикох Дома култури иснує Народни театер „Петро Ризнич Дядя” чиї снователь Национални совит Рускей националней меншини, правни статус установа култури, порядну дїялносц финасує Покраїнски секретарият за културу, а по проєктох покраїнски секретарияти и Национални совит Рускей националней меншини. Маю заняти два особи, директора и фаховца за театреалну дїялносц.

Народни театер „Петро Ризнич Дядя” конституоване як Аматерски руски театер „Петро Ризнич Дядя” 1971. року зоз два сцени, у Руским Керестуре и Новим Садзе. Под тоту назву функционовало по 1991. рок, кеди ше назва меня до Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”. И далє у полупрофесионалней функциї, у першим шоре при Руснацох у Войводини, та и ширше. Року 2003. Театер трасформовани до професийного и у тей форми, по тераз представени понад двацец професийних представии. На своєй сцени Театер пестує репертоар од класики и фолклорней драми по експериментални, камерни и бапкарски сцени, у зависносци од условийох роботи. За штерацец роки роботи и дїлованя, заступени були дїла од шветових класикох по домашнї драми и комедиї. Виведзени понад сто давецец премиєри, були заступени Молиєр, Брехт, Ґоґоль, Нушич, Сремац, Пекич, Чехов, Коляда, Ґавран, Удовички, Ковач, Островски, Канюх и ище велї творителє. Иншак, Петро Ризнич Дядя (1890-1966) найпознатши театрални дїяч при Руснацох у Бачкей и наставнїк у першей рускей ґимназиї у Руским Керестуре. Бул педаґоґ, писатель и театрални режисер снователь аматерских театралних ґрупох. Його мено ноши и традицийни Драмски мемориял „Петро Ризнич Дядя” сновани при Театре. Слово о рочней смотри театралних творох Руснацох у Войводини за дзеци и одроснутих котри ше отримує од 1969. року.

Фестивал рускей културу „Червена ружа”, найстарши фестивал рускей култури котри ше отримує од 1962. року. Обєдинює музични и фолклорни виводзеня руских дружтвох. Як и Културну манифестацию „Костельникова єшень” котра першираз отримана 1994. року, пошвецена є дїлу руского предняка и утемелївача рускей писменосци и кнїжевносци, дохторови Гавриїлу Костельникови и авторови першей кнїжки уметнїцкей литератури на руским язику. На манифестациї ше промовує кнїжовносц, науково и подобово твори Руснацох.

Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”

Русинска 75, 25233 Руски Крстур
Тел/факс: +381 25 704 605, 705 366
E-mail: rnt.djadja@gmail.com
djadja@eunet.rs
Web-site: www.youtube.com/rntdjadja
     www.myspace.com/rntdjadja

За войводянски.рс : С. Саламун