РУСИНСКО ОДЕЉЕЊЕ ИМА НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ И ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ – РУСКЕ ОДДЗЕЛЄНЄ МА НАЙЛЄПШИ РЕЗУЛТАТИ И ШКОЛЯРКУ ҐЕНЕРАЦИЇ

У Основној школи „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву, јуче 25. јуна објављени су коначни резултати Завршног испита. Ове године, међу шездесет једног маломатуранта није било оних који су добили 0 бода, а јако мали број је било тих који су добили максималних 20 бодова на три теста, односно на тесту из матерњег језика, математике и из комбинованог теста.

По броју бодова, међу четири одељења Завршни испит најбоље су урадили маломатуранти из русинског одељења, они су имали укупни просек 9,60 бода. За њима најбољи резултат је остварило прво одељење бившег осмог разреда са 9,12 бода, затим друго одељење са 8,33 бода и штварто одељење са 8,30 бода. Укупни просек свих тестова ове генерације маломатураната је 8,83 боди.

-Резултати показују да нису учили, а сведок сам да нису долазили на припремне часове које смо за њих организовали у школи. Чини ми се да је већини све једно, равнодушни су, рекла је Вукица Петровић директорица ђурђевачке ОШ.

Појединачно по испитима најбоље је урађен тест из русинског језика, на њему је просечно добијено 11,17 бода, затим тест из српског језика са 10,50 бода, из математике 8,04 бода и  из комбинованог на ком је просечно постигнуто 7,70 бода. Појединачно из српског језика максимално је постигнуто 20 бода, из русинског 15 бода, из математике 17,5 бода,  а из комбинованого такође 17,5 бода.

Овог петка маломатуранти испуњавају листу жеља за упис у изабрану средњу школу.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ МАРИЈА ХОРЊАК 

Матуранти ђурђевачке Основне школе „Јован Јовановић Змај” су прве недеље овог месеца, у суботу 8. јуна прославили своје матурско вече. Међу четири одељења маломатураната и ове године је једно одељење своје основно образовање завршило на русинском језику. У њему се школовало шест ученика – Марија Такач, Сергеј Пап, Јасмина Будински, Жељана Такач, Златка Кањух и Марија Хорњак која је одабрана за ђака генерације. Она жели да упише Средњу школу „Петро Кузмјак” у Русинском Крстуру, смер Гимназија на русинском наставном језику и на тај начин своје образовање настави на матерњем. Иначе, ова Гимназија се налази у месту где живи највећи број Русина у Србији и једина је у држави која даје могућност целовитог средњошколског образовања на русинском језику. 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, вчера 25. юна обявени конєчни резултати Закончуюцого испиту. Того року медзи шейдзешат єдного маломатуранта нє було гевтих котри на нїм достали 0 боди, а барз мале число тих котри достали максимални 20 боди на трох тестох, односно на тесту з мацеринского язика, математики и на комбинованим тесту.

По освоєних бодох, спомедзи штирох оддзелєньох Закончуюци испит найлєпше поробели маломатуранти з руского оддзелєня, вони мали вукупни просек 9, 60 боди. За нїма найлєпши резултат зазначело перше оддзелєнє бувшей осмей класи зоз 9,12 боди, потим друге оддзелєнє зоз 8,33 боди и штварте оддзелєнє зоз 8,30 боди. Вукупни просек тестох тей генерациї маломатурантох 8,83 боди.

-Резултати указую же нє учели, а шведок сом же нє приходзели на пририхтуюци годзини котри зме им орґанизовали у школи. Видзи ми ше же векшини шицко єдно, ровнодушни су, гварела Вукица Петрович директорка дюрдьовскей ОШ.

Поєдинєчно по испитох найлєпше поробени тест зоз руского язика, на нїм просеково достати 11,17 боди, потим тест зоз сербского язика 10,50 боди, з математики 8,04 боди и  зоз комбинованого на котрим просеково посцигнути 7,70 боди. Док поєдинєчно, зоз сербского язика максимално посцигнути 20 боди, зоз руского 15 боди, з математики 17,5 боди,  а з комбинованого тиж 17,5 боди.

Того пиятку маломатуранти виполнюю лїстини жаданьох за упис до вибраних штреднїх школох. 

ШКОЛЯРКА ҐЕНЕРАЦИЇ МАРИЯ ГОРНЯК

 

Матуранти дюрдьовскей Основна школа „Йован Йованович Змай” у першим викенду того мешаца, всоботу 8. юния преславели свой матурски вечар. Медзи штири оддзелєня маломатурантох и того року єдно оддзелєнє школярох основне образованє закончели на руским язику. У нїм ше школовали шесцеро школяре – Мария Такач, Серґей Пап, Ясмина Будински, Желяна Такач, Златка Канюх и Мария Горняк котра вибрана за школярку ґенерациї. Вона жада же би уписала Штредню школу „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре у котрей иснує напрям Ґимназия на руским наставним язику и на тот способ наставела свойо образованє на мацеринским язику. Иншак, тота Ґимназия ше находзи у месце дзе жиє найвекше число Руснацох у Сербиї и єдина є у держави котра понука цалосне штредньошколске образованє на руским язику.

За войводянски.рс : С. Саламун