СА РАДОМ ЈЕ ПОЧЕЛА ПРВА ШКОЛА ЗА ТРУДНИЦЕ – З РОБОТУ ПОЧАЛА ПЕРША ШКОЛА ЗА ВАГОТНИ ЖЕНИ

У Дому здравља Жабаљ у Жабљу овог месеца је са радом почела прва школа за труднице у Општини Жабаљ, а јуче је одржано последње предавање у овом месецу. Да ли ће у Школи бити предавања и у марту, али и убудуће зависи од броја пријављених и заинтересованих трудница из општине.

-Требала нам је једна година од иницијативе до реализације Школе. Надам се да ће и убудуће бити заинтереованих трудница за предавања, а баш да их не би ограничавали у Школицу се може пријавити трудинца у било ком периоду трудноће. Ова Школа би требала да им олакша целокупну ситуацију, добро их информисати и припремити за потребно, рекао је Никола Дукич директор Дома здравља Жабаљ.    

Предавања су се одржавала по утврђеним терминима за цео месец на којима је будућим мајкама говорено о потребним информацијама и упутствима. У фебруару их је било седам. На првом предавању после упознавања патронажна сестра је говорила о припреми за породилиште и кућу, потребној документацији и остваривању права на финасијску помоћ и дечији додатак. На другом предавању психолог је говорио о променама у трудноћи, а на трећем гинеколог о знацима и предзнацима које треба препознати, о анестезијама, царском резу, пријему у породилиште и слично. На четвртом предавању патронажна сестра је говорила о храњењу бебе, а на петом о хигијени. Затим је причао психолог о родитељству и педијатар о болестима код малих бебе и њиховим потребама, превијању, чувању млека и друго.   

Школа је судећи по темама и стручњацима који су предавали велика помоћ за труднице, а пре оснивања ове Школе труднице из Општине Жабаљ су одлазиле у најближе Школе које су у Новом Саду за шта је потребно више времена, стрпљења, али и финасија.

 

ПРИЈАВЕ И ПИТАЊА

Заинтересовани за Школу за труднице се могу информисати и пријавити на 021/831-054 локал 101 или 122. Од 7.30 до 8.30 сати и од 13 до 14 сати сваки радни дан, или лично у просторијама патронажне службе у Дому здарвља Жабељ у Жабљу.

 

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

 

У Дому здравя Жабель у Жаблю того мешаца почала з роботу перша школа за ваготни жени у Општини Жаблю, а вчера отримане остатнє преподаванє у тим мешацу. Чи у Школи буду преподаваня и у марцу, алє и убудуце завиши од числа приявених и заинтересованих ваготних женох  з општини.

-Требало нам єден рок од инициятиви по реализацию Школи. Наздавам ше же и убудуце будзе заитересовани жени за преподаваня, а баш прето же би зме их нє огранїчовали до Школи ше можу приявиц жени у було котрим периодзе ваготносци. Тота Школа би им требала олєгчац їх стан, добре их поинформовац и порихтац за потребне, гварел Никола Дукич директор Дома здравя Жабель. 

Преподаваня ше отримовали по утвердзених терминох за цали мешац, а на котрих будуцим мацером  гуторене о потребни информацийох и упутствох. У фебруаре их було седем. На першим преподаваню по упознанваню патронажна шестра бешедовала о пририхтованю за породзилїще и дом, потребней документациї и остварованю права на финсову помоци и дзецински додаток. На другим преподаваню психолоґ бешедовал о психолошких пременкох у ваготносци, а на трецим ґинеколоґ о знакох и предзнакох котри треба препознац, о анестезиї, царским резу, приєму до породзилїща и подобне. На штвартим преподаваню патронажна шестра бешедовала о карменю беби, а на пиятим о о хиґиєни. Потим бешедовал психолоґ о родительстве и педиятар о хоротох при малих бебеох, їх потребох, превиваню, чуваню млєка и другим.

Школа судзци по темох и фаховцох котри преподавали велька вигодносц за ваготни жени, а пред снованє тей Школи ваготни жени зоз Општини Жабель одходзели до найблїшей Школох котри у Новим Садзе за цо потребне вецей часу, сцерпеня алє и финансиї.

 

ПРИЯВИ И ПИТАНЯ

Заинтересовани за Школу за ваготни жени ше можу информовац и приявиц на 021/831-054 локал 101 або 122. Од 7.30 по 8.30 годзин и од 13 по 14 годзин кажди роботни дзень, або особнє у просторийох за патронажну службу у Дому здарвя Жабель.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв