САНИРА СЕ ОБАЛА ДУНАВА КОД ВАЈСКЕ

Санација леве обале реке Дунав у зони црпне станице „Лабудњача“, код Вајске, започета пре два месеца, настављена је ове недеље. Током јула у оквиру  припремних радова раскрчено је  растиње и обављено нулто снимање терена. Међутим, лоша хидролошка ситуација, низак водостај Дунава, обуставили су радове на постављању обалоутврде која ће обалу заштитити од све израженије ерозије. Почетком ове недеље хидролошка ситуација је ипак повољнија па су активности на овој инвестицији настављене. Омогућен је транспорт камена бродом и његова уградња. Радови који се изводе спречиће приближавање реке насипу и осталим водним објектима, у овом случају – изливној грађевини ЦС „Лабудњача“, а све у циљу заштите брањеног подручја од високих вода Дунава.

Укупна вредност радова је 159 милиона динара, а финансирају се из Покрајинског фонда за воде АПВ.  Извођач радова је ВД „Дунав“ А.Д. Бачка Паланка као носилац у име групе понуђача, а динамика радова и окончање комплетног посла у великој мери ће  зависити од водостаја Дунава.