САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у периоду од 1. јануара до 30. јуна и Информацију о потреби ребаланса буџета АП Војводине за 2019. годину. У досадашњој реализацији евидентирано је остварење примања из извора финансирања који нису планирани и распоређени покрајинским буџетом за ову годину, као и одступања у остварењу појединих прихода и примања у односу на актуелним буџетом пројектоване вредности.

Остварени текући приходи и примања у периоду јануар – јун 2019. године, већи су за 2,682 милијарди динара, односно за 8,31 одсто у односу на исти период 2018. године. Извршени расходи и издаци су већи за 2,619 милијарди динара, односно за 9,33 одсто у односу на исти период 2018. године.

Покрајинска влада данас је утврдила предлоге покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парк природе „Поњавица“, који спада у заштићена природне добра на територији општине Панчево и покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“.

Израда и доношење просторних планова заштићених природних добара у складу је са приоритетима Покрајинске владе у области очувања и заштите природе и екосистема, као и њиховог одрживог развоја.

Парк природе „Поњавица“ карактерише банатска истоимена речица и по разноврсности природе овај предео представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.

Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље“, који обухвата простор у општинама Кикинда и Нови Кнежевац, према тромеђи са Мађарском и Румунији, налази се под снажним је утицајем човекових активности и природних процеса, који су изазвали драстичан пад популације велике дропље, која је уврштена у листу најугроженијих врста на планети (IUCN Red List) и строго је заштићена у Србији. Просторним планом ће се регулисати адекватне мере и активности, које ће допринети смањењу негативних утицаја и очувању последњег уточишта ове врсте у нашој земљи.

На данашњој седници, утврђени је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница са Мађарском, у правцу Баје.

За реализацију ове одлуке и завршетак израде Просторног плана планирана су средства из пројекта прекограничне сарадње ДКМТ регије финансираног од стране EU IPA фондова у износу од 90.000,00 евра. У оквиру “Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија“ реализује се пројекат “DREAM railway“, који има за циљ израду пројектно-техничке документације за деоницу пруге Суботица – Баја, дужине 58,42 километра. Реализацијом овог пројекта биће комплетирана пројектно-техничка документација за целу пругу Сегедин – Суботица – Баја (97,65 km), чиме ће бити створени услови за изградњу пруге.