САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: 18 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Савет за запошљавање града Сомбора, на трећој седници одржаној 31. јануара 2018. године, усвојио је Пословник о раду Савета и  Локални акциони план (ЛАП) за запошљавање за 2018. годину.

Локалним акционим планом за запошљавање Савет је утврдио приоритете и мере активне политике запошљавања на територији града Сомбора, као и програме за реализацију ЛАП-а за запошљавање ради повећања запослености.

ЛАП-ом за 2018. годину планирани су следећи програми: јавни радови у сеоским подручјима  у трајању до четири месеца, самозапошљавање незапослених лица доделом субвенција ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, програми субвенционисања незапослених лица из категорије теже запошљивих лица и програм стручне праксе ради стручног оспособљавања незапослених лица за самосталан рад у струци.

За спровођење наведених програма и мера активне политике запошљавања у буџету града Сомбора за 2018. годину планиран је износ од 17.800.000,00 динара, а град ће  конкурисати и за додатна средства  код надлежног министарства и покрајинског секретаријата.

Национална служба за запошљавање – филијала Сомбор, обавестила је чланове Савета да је покренут поступак за повраћај средстава од фирме „DARFUR BORELI“ доо Сомбор, Сомбор.  Ова фирма није  испоштовала  обавезе регулисане уговором о додели средстава  на име субвенције послодавцима ради запошљавања незапослених лица, из категорије теже запошљивих, на новоотвореним радним местима. Средства за наведене намене издвојена су из буџета града Сомбора.

Извор: Град Сомбор