SLOVAČKO KULTURNO-PROSVETNO DRUŠTVO “ĐETVAN” IZ VOJLOVICE – PANČEVA / SLOVENSKÝ KULTÚRNO OSVETOVÝ SPOLOK DETVAN Z VOJLOVICE – PANČEVA

Kulturni život Vojlovice je od samog dolaska Slovaka u ovo selo bogat i raznovrsan. Rad na kulturnom polju se posebno raširio osnivanjem Slovačkog kulturno-prosvetnog društva “Đetvan”, o čemu najbolje svedoče njegove mnogobrojne aktivne sekcije, kulturna dešavanja, a poslednjih godina i značajna priznanja njihovom radu. Trenutno SKPD “Đetvan” objedinjuje kompletan rad u svim oblastima kulturnih dešavanja među vojlovačkim Slovacima.

SKPD “Đetvan” osnovano je 23. marta 1975. godine. Odbor od 11 članova na čelu sa gospodinom Ondrejem Lenhartom, izradio je predlog statute, izabrao svog prvog predsednika, Božidara Oraveca, i društvu nadenuo ime prema poznatoj pesmi Andreja Sladkoviča – “Đetvan”. Odmah na početku, društvo je imalo pozorišnu, vezačku i folklornu sekciju, koje su i trenutno aktivne.

Amaterske pozorišne igre su se u Vojlovici počele igrati još na početku prošlog veka. Po osnivanju SKPD “Đetvan”, pozorišna sekcija se pridružila društvu. Od tada se njihova delatnost razvija iz godine u godinu. Redovno se uvežbavala nova, ili obnavljala neka stara predstava. Prednost su imale komedije i satire. Glumci, ali i same predstave bile su nagrađivane na opštinskim, zonskim i regionalnim takmičenjima. Rad režisera Zorana Rotara obeležio je pozorišni život u Vojlovici. Ovaj gospodin je, pored režije, vodio računa i o scenografiji, kostimima i muzici, tako da su njegovim zalaganjem jedno vreme vojlovičke pozorišne amatere maskirali i prrofesionalci iu Narodnog pozorišta u Beogradu. Značajan događaj za SKPD “Đetvan” bila je 31. smotra slovačkih amaterskih pozorišnih grupa, koja je 2000. godine održana upravo u Vojlovici.

Sekcija veza SKPD “Đetvan” aktivna je od samog osnivanja društva. Prvih godina postojanja vezilje su se susretale svake srede, od septembra do maja, a trenutno svoja druženja organizuju tokom cele godine. Sekcija svake godine učestvuje na izložbama, kao što su Seljački dani u Pančevu i Žetelački dani u Vojlovici. Učestvovali su i na mnogim festivalima u državi, a svoje radove prezentovali su i u Slovačkoj. Osim toga, sa sličnim slovačkim udruženjima susreću se širom cele Vojvodine, dočekuju goste, organizuju prezentacije knjiga, itd.

Folklorna sekcija SKPD “Đetvan” sastoji se iz igračke, muzičke i pevačke grupe. Repertoar igara je raznovrsan, ali na publiku i žirije najviše ostavlja utisak vojlovačka izvorna igra “Tapantoše”. Pored izvornih igara, Vojlovičani obrađuju I razne običaje, kao, na primer, svadbu i žetvu, ali uvežbavaju i stilizovane koreografije.

Pored starije i omladinske folklorne grupe, u okviru plesne sekcije radi i dečja folklorna grupa pod nazivom “Biserčići”. “Biserčići” su nastali 1994. godine. Ova dečja grupa ima za cilj da očuva dečji folklor, učestvuje na dečjim festivalima, kao što su “Rozspievané klenoty” i “Zlatá brána”, ali i da stekne buduće igrače omladinske i starije grupe. Od 2008. godine, “Bisrečićima” su se priključili novi, još mlađi igrači. To su deca uzrasta od 3 do 8 godina, koja u okviru društva usvajaju svoje prve plesne korake. Ova grupa naziva se “Venčići”.

Pevačku sekciju folklorne grupe čine pevači-solisti i pevačke grupe. Muzičko-pevačka sekcija počela je sa radom odmah po osnivanju društva, a prezentovala je Vojlovicu na mnogim domaćim i međunarodnim festivalima. U pevačkom repertoaru obrađuju narodne pesme iz raznih krajeva, ali posebno vode računa o čuvanju i pamćenju starih, izvornih pesama. Ranije su bili aktivniji solo-pevači, a mnogi od njih osvajali su i nagrade stručnih žirija na slovačkim festivalima narodnog pevanja. Sa ciljem očuvanja izvornih narodnih pesama i kultivisanja grupnog pevanja, Željko Kolarik je 2001. godine osnovao devojačku pevačku grupu “Jagoda”. Ova devetočlana grupa imala je svoj prvi koncert već krajem iste godine. Sledili su nastupi na raznim festivalima, kod kuće i u inostranstvu, a posle odrađenih oko 60 nastupa, snimili su i CD. Danas grupa “Jagoda” više ne postoji, ali je njenom naslednicom ženska pevačka grupa SKPD “Đetvan”, koju od 2006. godine uvežbava Vladimir Kolarik. Od početka rada ovog muzičara, u pevačkoj grupi može se osetiti veliki napredak. Vredan pažnje je naime i njegov trud da izabere autentične pesme i nošnje, ali je i uvežbavanost uvek na visokom nivou. Vladimir Kolarik osnovao je 2007. godine i mušku pevačku grupu, koja se predstavlja na brojnim nastupima, kao i na pevačkom takmičenju festivala “Tancuj, tancuj…”. Takođe je i rukovodilac narodnog orkestra, koji za sobom ostavlja zapažene rezultate.

Izvor: slovackizavod.org.rs

Sa slovačkog prevela: D. Vŕbová

Kultúrny život Vojlovice je od samého príchodu Slovákov do tejto dediny bohatý a rozmanitý. Práca na poli kultúry sa zvlášť rozprúdila založením Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan o čom najlepšie svedčia mnohopočetné aktívne odbočky, kultúrne podujatia a za posledné roky aj významne ocenienia ich činnosti. V súčasnosnosti SKOS Detvan zahŕňa kompletnú prácu vo všetkých oblastiach kultúrnych dianí medzi vojlovickými Slovákmi.

SKOS Detvan je založený 23. marca 1975 roku. Jedenásťčlenný výbor na čele s pánom Ondrejom Lenhartom vypracoval návrh stanov, zvolil si svojho prvého predsedu Božidára Oravca a spolok pomenoval podľa slovenského spisovateľa Andreja Sládkoviča a jeho známej básnickej skladby Detvan. Hneď na začiatku spolok obsahoval divadelnú, výšivkarskú a folklórnu odbočku, ktoré sú aj v súčasnosti aktívne.

Ochotnícke divadelné predstavenia sa vo Vojlovici začali hrať ešte na začiatku minulého storočia. Po založení SKOS Detvan divadelná odbočka sa spolku pripojila. Od vtedy sa ich činnosť z roka na rok iba rozvíjala. Pravidelne sa nacvičovalo nové, prípadne obnovovalo pred rokmi nacvičené divadelné predstavenie. Uprednostňovali veselohry a satirické predlohy. Zvlášť boli odmeňovaní herci, no aj samé predstavenia a to na obecných, zónových a regionálnych súťaženiach. Práca režiséra Zorana Rotara zvlášť poznačila divadelnictvo vo Vojlovici. Tento pán vedľa réžii mal na starosti aj scénu, návrh kostýmov a hudbu a tak jeho pričinením určitúsi dobu vojlovíckych ochotníkov maskovali aj profesionálni maskéri z Národného divadla z Belehradu. Významnou udalosťou pre SKOS Detvan bola 31. prehliadka slovenských ochotníckych divadelných súborov, ktorá sa v roku 2000 konala práve vo Vojlovici.

Výšivkárska odbočka SKOS-u Detvan je aktívna od samého založenia spolku. V prvých rokoch pôsobenia výšivkárky sa stretávali v každú stredu od septembra po máj a v súčasnosti si svoje večierky usporadúvajú počas celého roka. Odbočka sa každoročne zúčastňuje na výstavách ako sú Sedliacke dni v Pančeve a Dožinkové slávnosti vo Vojlovici. Účasť brali aj na festivaloch na území nášho štátu, a svoje práce prezentovali aj na Slovensku. Okrem toho, s podobnými slovenskými spolkami sa stretávajú takmer po celej Vojvodine, vítajú hostí, organizujú prezentácie kníh a pod.

Folklórna odbočka SKOS-u Detvan pozostáva z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Repertoár tancov je rôznorodý, no na obecenstvo ako aj odborníkov v oblasti choreografie určite najviac zapôsobí vojlovický pôvodný tanec pod názvom Tapantoše. Vedľa pôvodných tancov Vojlovičania spracúvajú aj rôzne obyčaje ako sú napr. svadba a žatva, ale nacvičujú aj choreografie štylizované.

Vedľa dospelej a mladežníckej skupiny v rámci tanečnej zložky pôsobí aj detská tanečná skupina pod názvom Perličky. Perličky vznikli roku 1994. Skupina detí má za cieľ pestovať detský folklór, zúčastniť sa na detských festivaloch akými sú Rozspievané klenoty a Zlatá brána a zároveň aj získať budúcich tanečníkov mládežníckej a dospelej skupiny. Od roku 2008 sa k Perličkám pripojili aj noví, ešte mladší tanečníci. Sú to deti vo veku 3 až 8 rokov, ktoré v rámci spolku absolvujú svoje prvé tanečné kroky. Táto skupina sa volá Venčeky.

Spevácku zložku folklórnej skupiny tvoria tak sóloví speváci ako aj spevácke skupiny. Hudobno-spevácka odbočka začala pracovať hneď po založení spolku a prezentovala Vojlovicu na mnohých domácich a záhraničných festivaloch. V speváckom repertoáry sa spracúvajú ľudové piesne z rôznych prostredí, ale zvlášť sa dbá na pestovanie a zachovávanie starých pôvodných piesní. V minulosti v prvom rade boli aktívni sólový interpréti a mnohí z nich si vyspievali aj ceny odborných porôt na slovenských festivaloch ľudového spevu. S cieľom zachovať pôvodné ľudové piesne a pestovať skupinový spev Žeľko Kolárik založil roku 2001 dievčenskú spevácku skupinu Jahoda. Táto deväťčlenná skupina svoj prvý koncert mala v spomienkovom dome už v decembri roku 2001. Potom pokračovali ďalšie vystúpenia na rôznych festivaloch doma a v záhraničí a po absolvovaní takmer 60 vystúpení nahrali aj svoje CD. Dnes skupina Jahoda neexistuje, ale jej pokračovateľkou je ženská spevácka skupina SKOS-u Detvan, ktorú od roku 2006 nacvičuje Vladimír Kolárik. Od začiatku pôsobenia tohto hudobníka, v speváckej skupine cítiť veľký pokrok. Pozoruhodná je najmä snaha výberu autentických piesní a krojov, no aj nácvik je vždy na vysokej úrovni. Vladimír Kolárik založil roku 2007 aj mužskú spevácku skupinu, ktorá sa prezentuje na početných vystúpeniach ako aj na speváckej prehliadke festivalu Tancuj, tancuj… Tiež je aj vedúcim orchestra, ktorý za sebou necháva významné výsledky.

Zdroj: slovackizavod.org.rs