SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U APV – ODRŽIVO BIZNIS REŠENJE ZA SOCIJALNE PROBLEME

„Vlada AP Vojvodine i resorni sekretarijat za privredu prepoznali su model socijalnog preduzetništva kao efikasan koncept kojim se smanjuje nezaposlenost ranjivih kategorija,radno i profesionalno aktiviraju teže zapošljive kategorije ,smanjuje siromaštvo a društvo postaje pravednije i humanije.

Tkz. „ Treći sektor“ , socijalno preduzetništvo sve više u AP Vojvodini uspešno rešava problem nezaposlenosti teže zapošljivih i ranjivih  kategorija kao što su osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji,izbegla i prognana lica,žene,mladi do 30 god.stariji preko 50 god.,vojni veterani,romi….

Model socijalnog preduzetništva podrazumeva radnu aktivaciju i angažman upravo navedenih teže zapošljivih kategorija kroz pokretanje sopstvenog biznisa(proizvodnje ili usluga) a kojim socijalni preduzetnici prelaze sa evidencije NSZ i socijalno ugrožene kategorije u radno efikasnu i ekonomski nezavisnu i društveno odgovornu kategoriju.

Drugim rečima ovaj model obezbedjuje socijalno ugroženim kategorijama da umesto po socijalnu pomoć idu na posao  i time obezbede egzistenciju sebe i svoje porodice .

U AP Vojvodini je model socijalnog preduzetništva u ekspanziji i uz pomoć i podršku pokrajinske Vlade i resornog sekretarijata za privredu primetni su pozitivni efekti i rezultati.

U iščekivanju skorog usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu u AP Vojvodini postoji preko 500 (u R. Srbiji 1200) različitih oblika socijalnih preduzeća .

 Najbrojniji oblik soc.preduzeća su zadruge a zatim i 16 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,inkubatori,UG koja se bave socijalnom zaštitom , humanitarnim radom,zaštitom životne sredine,regionalne razvojne agencije, poljoprivredna socijalna agropreduzetnička gazdinstva,maleporodične zanatske radionice…

Svi ovi postojeći  oblici socijalnih preduzeća u AP Vojvodini  će nakon usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu moći da steknu i zvaničan status socijalnog preduzeća kao i brojne benificije i podršku države(oslobadjanje dela poreza i doprinosa kao i pdv,subvencije za unapredjenje poslovanja idr).

 Pokrajinski sekretarijat za privredu je od 2016 god. Uzeo aktivno učešće i pružio brojne modele podrške na polju unapredjenja socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini.

  • Izdvojili smo po prvi put od 2016 god. direktnu programsku liniju za podršku socijalnim preduzećima putem subvencija za nabavku mašina,opreme i repromaterijala .
  • Pomogli smo kroz projektno finansiranje rad klastera za socijalno preduzetništvo u APV , rad poslovnih inkubatora i regionalnih agencija koje imaju karakter socijalnih preduzeća.
  • Aktivnim merama politike zapošljavanja izdvojili smo sredstva za javne radove, novozapošljavanjei samozapošljavanje koja su pomogla u zapošljavanju ranjivih kategorija (Osoba sa invaliditetom,mladih do 30 god.,žena…).Ukupan iznos podrške : 88.800 000 ,00 dinara.
  • Od 2016 do danas , ove mere  su doprinele novom zapošljavanju blizu 2000 osoba koje su bile socijalno i egzistencijalno ugrožene.

Vlada APV i resorni sekretarijat za privredu  je u upravo objavljenim konkursima opredelilo i u 2019 god.  12 miliona dinara za unapredjenje rada socijalnih preduzeća a značajna sredstva će biti usmerena i u narednim pozivima za samozapošljavanje, novozapošljavanje  i javne radove.

  • U sadejstvu sa Edukativnim centrom u Novom Sadu svake godine više stotina osoba koje spadaju u ranjive i teže zapošljive besplatno stiču nove kvalifikacije,znanja i veštine u preko 40 programa obuka.
  • Pokrajinski savet za socijalno preduzetništvo koji smo osnovali prošle godine se maksimalno angažovao na polju edukacije,promocije i afirmacije socijalnog preduzetništva organizovanjem brojnih stručnih skupova , radnim obilascima socijalnih preduzeća i savetodavnom podrškom novim socijalnim preduzetnicima.

Navedene mere pokrajinske Vlade i sekretarijata za privredu kao i NSZ,resornog ministarstva RS, doprinele su povećanju zaposlenosti ranjivih kategorija u 2018 god. Kroz različite programe podrške zaposleno je 4600 osoba sa invaliditetom u APV što je svakako veliki uspeh a zabeležen je i porast zaposlenosti mladih do 30 god.i žena.

Iz navedenog se jasno se  vidi da je model socijalnog preduzetništva u potpunosti održiv i u ekonomskom i u društveno odgovornom smislu.Naše je pravo i obaveza da nastavimo podršku postojećim i novim socijalnim preduzetnicima kako bi smo nastavili put u stvaranju boljeg,humanijeg i privredno- ekonomski snažnijeg društvo“ .

 

Autor : mr Pavle Počuč, Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.

Novi Sad 23.03 2019.