СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОЗИВА НЕЗАПОСЛЕНЕ ДА КОНКУРИШУ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Документација за подношење захтева:

– попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;

– доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

– обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

– доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и

– доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне службе – њњњ.нсз.гов.рс.

Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 16. април 2018. године.

Извор: Митровица.инфо