СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОЗИВА НЕЗАПОСЛЕНЕ ДА КОНКУРИШУ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОЗИВА НЕЗАПОСЛЕНЕ ДА КОНКУРИШУ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Документација за подношење захтева:

– попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;

– доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

– обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

– доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и

– доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне службе – њњњ.нсз.гов.рс.

Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 16. април 2018. године.

Извор: Митровица.инфо

 

Author Image
Lala
%d bloggers like this: