SUDANSKA TRAVA

Sudanska trava je jednogodišnja, veoma značajna krmna biljka. Raste u visinu do 2 m, bokori se i ima dosta lisne mase,stablo se završava etažnom metlicom. Bokorenjem može se dobiti 10-20 bočnih stabala.
Krma sudanske trave može se koristiti u zelenom stanju za ishranu stoke ili kao seno ili kao silaža. Zahvaljujući jakom korenovom sistemu dobro podnosi sušu i visoke temperature. Povoljno reaguje na navodnjavanje ali ne podnosi niske temperature. Uspeva i na slabije plodnim zemljištima ali ne i na teškim, podvodnim, kiselim i peskovitim. Daje dva, a u povoljnim godinama i tri otkosa krme u toku vegetacije.
Kao dobri predusevi smatraju se leguminozne biljke, strna žita, okopavine. Ako se seje kao naknadni usev, onda može doći i posle perka, krmne uljane repice, stočnog graška ili grahorice. Ako se seje kao postrni usev onda se predusev mora skinuti do sredine juna. Takvi predusevi mogu biti rani krompir, rani kupus, ljudski i stočni grašak …
Za glavni usev obradu zemljišta treba početi u oktobru na 30 – 40 cm, a u proleće obavlja se površinska priprema zemljišta. Ukoliko se sudanska trava zasniva kao naknadni ili postrni usev, onda se oranje izvodi plitko na 25 cm i odmah pristupa površinskoj pripremi zemljišta .
Sudanska trava se đubri i stajnjakom i mineralnim hranivima, 30 t/ha stajnjaka i 100 – 140 kg/ha N, 60 – 80 kg/ha P , 70 – 80 kg/ha K .
Stajnjak i 2/3 PK unosi se pod osnovnu obradu a ostatak P i K zajedno sa 1/3 N predsetveno a ostatak N u vidu prihrane posle svakog otkosa .
Kao glavni usev seje se u drugoj polovini aprila, kao naknadni u toku maja i kao postrni na kraju jula. Seje se gustoredo na rastojanju od 20 cm na dubini od 2 – 3 cm sa 20 – 30 kg/ha semena .
Ukoliko se pojavi pokorica povalja se rebrastim valjkom .
Prihrana se obavlja kada biljke dobiju nekoliko listova i to posle svakog otkosa azotnim đubrivom.

Autorka: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS