ТОВ ЈУНАДИ

Тов јунади се изводи на младим животињама у порасту. Ово је најзаступљенији вид производње говеђег меса, како у нашој земљи, тако и у свету, пошто се тако добија велика количина меса одличног квалитета. Утовљени подмладак говеда старији од 6 месеци сврстава се у утовљену јунад. Говече интензивно прираста од 8-9 месеци, након чега се овај интензитет смањује. За тов се најчешће користе мушка грла код којих је пораст већи, месо квалитетније и конверзија хране најповољнија Циљ произвођача је да тов траје што краће и да се уз минималан утрошак хране оствари максималан дневни прираст. Међутим, на остварење овог циља утичу многи фактори, међу којима су најважнији: цена хране, залихе хране, врста и квалитет хранива којима се располаже, време испоруке грла, телесна маса и узраст грла при стављању у тов, као и телесна маса и узраст грла на крају това. Најинтензивнији начин исхране не мора да буде и најрентабилнији. У условима који данас владају у нашој земљи, вероватно су најрентабилније варијанте това у којима је смањена количина концентрата, а повећан удео јефтине кабасте хране у оброку. У обзир долазе два типа това: полуконцентрованим и кабастим оброцима. Тов јунади, зависно од опредељења фармера, као што су жељени интензитет това, број турнуса, рационалност коришћења објеката, расположивост храном и други фактори, може се организовати као интензиван и екстензиван. У интензивном тову јунади („бабy бееф“), одабрана грла за тов почињу се товити са навршена 4 месеца узраста и телесном масом 120-150 кг. Мушка грла се тове до телесне масе 430-450 кг, а женска 380-400 кг, односно до узраста 12-13 месеци старости. У овако организованом тову грла се све време това интензивно хране при чему она максимално користе генетски потенцијал. У појединим фазама това јунад постиже прираст и преко 1500гр/дан. Просечан дневни прираст за цео тов је између 1150-1300гр/дан. У екстензивном тову, када то захтевају комерцијални и економски фактори, јунад се током прве године живота хране екстензивно и почињу товити са навршених годину дана и тове до старости од 18-24 месеца, када постижу телесну масу од око 600кг. Осим према интензитету, тов јунади се може поделити и према старосним категоријама: 1. Рани тов јунади (ултра бабy бееф) до старости 8-10 месеци и телесне масе 320-350кг. 2. Тов јунади (бабy бееф), који се завршава са старошћу 12-18 месеци и телесне масе 320-530кг 3. Тов старије, одрасле јунади, до масе 500-600кг и 18-24 месеци старости.

Дипл.инг. сточарства Зумрета Тртовац

Извор: пссс