УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ У 2018. ГОДИНИ

У складу са Одлуком о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2018. години, а у циљу побољшања финансијског положаја породица са троје и више деце, наведене породице и у 2018. години имају право на умањење цена комуналних услуга у Новом Саду. Овом одлуком је предвиђено да умањење могу да остваре породице са троје и више деце до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26 година живота, чији чланови имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење, и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име.

У складу са Одлуком, умањење може да се оствари за комуналне услуге које пружају ЈКП „Новосадска топлана“, „Водовод и канализација“ и „Чистоћа“, а наплаћује их ЈКП „Информатика“, путем јединственог месечног рачуна. Умањење обавеза плаћања комуналних услуга утврђено је у висини до 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и више деце.

Захтев за умањење плаћања комуналних услуга за 2018. годину подноси се Градској управи за социјалну заштиту путем Писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1.

Уз захтев је потребно приложити и фотокопију личне карте, односно расељеничке легитимације подносиоца захтева, потврду о редовном школовању за децу и јединствени месечни рачун за претходни месец. Градска управа службеним путем прибавља извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, потврду о пријави пребивалишта, односно боравишта за родитеље и пунолетну децу и доказ о редовном измиривању обавез у претходном периоду. На основу поднетих захтева Градска управа за социјалну и дечију заштиту ће сачинити списак породица које остварују право на умањење обавеза и то најкасније до краја јануара 2018. године.

Породице које поднесу захтев до 25. у месецу за текући месец, у 2018. години оствариваће умањење почев од тог месеца.

Ostavite odgovor